TIPK leidimai
 
       
Kas tai yra TIPK ? Kurios įmonės privalo turėti TIPK leidimą ? TIPK taisyklės
Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) tai būdas užtikrinti, kad įmonių veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, o ne atskiroms jos dalims. Taršos integruota prevencija ir kontrolė reiškia, kad visos galimo ūkinės veiklos poveikio aplinkai rūšys turi būti išanalizuojamos, o ūkinės veiklos metu jos turi būti valdomos ir kontroliuojamos.
Plačiau...
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą privalo turėti įmonės, kurių vykdoma pramoninė (ūkinė) veikla, sukelia taršą ir yra nurodyta TIPK Taisyklių 1 priede.
Plačiau....
TIPK leidimų išdavimo tvarką, paraiškų TIPK leidimui gauti rengimo reikalavimus, paraiškų pateikimo terminus nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo “.
Plačiau....
 
 
  Kas tai yra TARŠOS leidimai?   Kurios įmonės privalo turėti TARŠOS leidimą ? TARŠOS leidmų taisyklės  

Taršos leidimas tai rašytinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį ir vykdyti veiklą atitinkančią aplinkos ministro patvirtintose Taršos leidimų taisyklėse nustatytus kriterijus, kurių taršos šaltinius būtina kontroliuoti, ir kuriuose nustatomos aplinkosauginės sąlygos nurodytiems įrenginiams eksploatuoti ir vykdyti veiklai.

Plačiau...

Taršos leidimą privalo turėti įmonės, kurios vykdo veiklą nurodytą Taršos taisyklių 1 priede. Paraišką leidimui gauti veiklos vykdytojas privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai prieš planuojamos veiklos pradžią. Plačiau...

Paraiška Taršos leidimui gauti rengiama pagal taisyklių priede pateiktą formą. Priklausomai nuo veiklos pobūdžio, paraiškoje pateikiama reikalaujama informacija ir papildomi dokumentai - numatomų išmesti teršalų skaičiavimai, atliekų tvarkymo ir naudojimo reglamentai, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planai, monitoringo programa ir kita.
Plačiau...

2017 © Visos teisės saugomos