TIPK taisykles
 
  TIPK taisyklės  

TIPK leidimo išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 2013 m. liepos 15 d. Nr. D1-528

Vilnius

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2013, Nr. 55-2727) 191 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) nuostatas:
1. Tvirtinu Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).
2. Nustatau, kad:
2.1. šio įsakymo 2.2 punkte nurodytų rūšių veiklai, kurią vykdant eksploatuojamas įrenginys, kuriam pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės), 1 priedą iki šio įsakymo įsigaliojimo buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas:
2.1.1. iki 2014 m. sausio 6 d. imtinai taikomos 2002 m. TIPK taisyklės tokia tvarka:
2.1.1.1. TIPK leidimas atnaujinamas ar koreguojamas 2002 m. TIPK taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka, jei iki 2014 m. sausio 6 d. pateikiama paraiška TIPK leidimui atnaujinti ar koreguoti ir iki 2015 m. sausio 6 d. imtinai išduodamas atnaujintas ar pakoreguotas TIPK leidimas;
2.1.1.2. TIPK leidimas naikinamas 2002 m. TIPK taisyklių nustatyta tvarka;
2.1.2. nuo 2014 m. sausio 7 d. taikomos Taisyklės tokia tvarka:
2.1.2.1. jei iki 2014 m. sausio 6 d. imtinai pateikiama paraiška TIPK leidimui atnaujinti ar koreguoti, bet iki 2015 m. sausio 6 d. imtinai neišduotas atnaujintas ar pakoreguotas TIPK leidimas, TIPK leidimas išduodamas, keičiamas ir TIPK leidimo galiojimas naikinamas Taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka;
2.1.2.2. nuo 2014 m. sausio 7 d. paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti teikiamos ir TIPK leidimai išduodami, keičiami bei galiojimas naikinamas Taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka, išskyrus 2.1.1 punkte nurodytus atvejus;
2.2. šio įsakymo 2.1 punkte nurodytos veiklos rūšys apima:
2.2.1. Taisyklių 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1, 2.6, 3 punktuose nurodytą veiklą;
2.2.2. Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytą veiklą, kai eksploatuojami įrenginiai, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia didesnė kaip 50 MW;
2.2.3. Taisyklių 1 priedo 1.4 punkte nurodytą veiklą, kai vykdomas anglies dujofikavimas ir suskystinimas;
2.2.4. Taisyklių 1 priedo 4 punkte nurodytą veiklą, kai įrenginiuose vykdoma su cheminio perdirbimo būdu susijusi gamyba;
2.2.5. Taisyklių 1 priedo 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2 punktuose nurodytą veiklą;
2.2.6. Taisyklių 1 priedo 6.4.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. 6.9 punktuose nurodytą veiklą;
2.3. šio įsakymo 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veiklai, kurią vykdant šio įsakymo įsigaliojimo metu eksploatuojamas įrenginys, kuriam pagal 2002 m. TIPK taisyklių 1 priedą nereikėjo turėti TIPK leidimo, nuo 2016 m. sausio 1 d. privaloma turėti pagal Taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą Taisyklėse nustatyta tvarka:
2.3.1. jei šio įsakymo įsigaliojimo metu įrenginys, kuriame vykdoma 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veikla, buvo eksploatuojamas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotą TIPK leidimą ar (ir) taršos leidimą, išduotą pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų taisyklės), pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas ir (ar) taršos leidimas keičiamas TIPK leidimu, išduodamu pagal Taisyklių reikalavimus, neatliekant įrenginyje vykdomos veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, jeigu įrenginyje vykdoma veikla iš esmės nesikeičia (t. y. nėra atliekamas esminis pakeitimas kaip apibrėžta Taisyklių 7.6 p.);
2.3.2. jei šio įsakymo įsigaliojimo metu buvo eksploatuojamas įrenginys, kuriame vykdoma 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veikla, ir įrenginio eksploatacijai nereikėjo turėti TIPK leidimo pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą ar (ir) taršos leidimo, TIPK leidimas pagal Taisyklių reikalavimus išduodamas nereikalaujant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, jeigu dėl įrenginyje vykdomos veiklos, prieš pradedant ją vykdyti, buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą tokios procedūros turėjo būti atliktos su sąlyga, kad įrenginyje vykdoma veikla iš esmės nesikeičia (t. y. nėra atliekamas esminis pakeitimas kaip apibrėžta Taisyklių 7.6 p.);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

2.31. pagal Taisyklių reikalavimus išdavus TIPK leidimą įsakymo 2.3 papunktyje nurodytu atveju, TIPK leidimas išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą ir taršos leidimas išduotas pagal Taršos leidimų taisykles (jei toks buvo išduotas) laikomas negaliojančiu;
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

2.32. iki 2015 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai įsakymo 2.3 papunktyje nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal Taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, ir taršos leidimas išduotas pagal Taršos leidimų taisykles (jei toks buvo išduotas) laikomas negaliojančiu;
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

2.4. šio įsakymo 2.3 punkte nurodytos veiklos rūšys apima:
2.4.1. Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytą veiklą, kai eksploatuojami įrenginiai, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 50 MW;
2.4.2. Taisyklių 1 priedo 1.4 punkte nurodytą veiklą, kai vykdomas kuro (išskyrus anglį) dujofikavimas ar suskystinimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 20 MW;
2.4.3. Taisyklių 1 priedo 4 punkte nurodytą veiklą, kai įrenginiuose vykdoma su biologinio perdirbimo būdu susijusi gamyba;
2.4.4. Taisyklių 1 priedo 5.1, 5.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4, 5.6, 5.7, 6.1.3, 6.4.2 punktuose nurodytą veiklą;
2.4.5. Taisyklių 1 priedo 6.10 ir 6.11 punktuose nurodytą veiklą;
2.5. Taisyklių 1 priede nurodytoms veiklos rūšims šio įsakymo 2.1 ir 2.3 punktuose nenurodytais atvejais Taisyklės taikomos įsigaliojus šiam įsakymui tokia tvarka:
2.5.1. įsigaliojus šiam įsakymui, įrenginio eksploatavimui privaloma turėti pagal Taisyklių reikalavimus išduotą TIPK leidimą;
2.5.2. paraiškos dėl TIPK leidimų išdavimo teikiamos ir leidimai išduodami Taisyklių nustatyta tvarka nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.
3. Pavedu:
3.1. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams:
3.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3017) nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti pagal Taisykles išduotų TIPK leidimų sąlygų laikymosi kontrolę;
3.1.2. teikti informaciją ir konsultuoti Aplinkos apsaugos agentūrą Taisyklėse nustatyta tvarka peržiūrint, keičiant TIPK leidimus, išduotus pagal 2002 m. TIPK taisykles, ar panaikinant jų galiojimą;
3.1.3. iki 2015 m. liepos 7 d. pakartotinai informuoti 2.4 papunktyje nurodytus įrenginius eksploatuojančius veiklos vykdytojus apie pareigą iki 2015 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai gauti TIPK leidimą Taisyklių nustatyta tvarka;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

3.1.4. iki 2015 m. liepos 21 d. pateikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos ministerijai apie šio įsakymo 3.1.3 papunkčio reikalavimų vykdymą;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-510, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10611

3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai:
3.2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduoti, peržiūrėti, keisti TIPK leidimus ir panaikinti jų galiojimą;
3.2.2. pagal Taisykles išduotų ar pakeistų TIPK leidimų elektronines versijas skelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje;
3.2.3. stebėti geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB) raidą, rinkti informaciją apie naujas arba atnaujintas GPGB išvadas, skelbti šią informaciją suinteresuotajai visuomenei, esant reikalui, vadovaujantis Europos Komisijos nustatytomis gairėmis, imtis priemonių skatinti naujų gamybos būdų, ypač tų, kurie nustatyti GPGB informaciniuose dokumentuose, kūrimą ir taikymą ir esant reikalui nustatyti GPGB atskiroms veiklos rūšims ar gamybos procesams.

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja integruotą taršos, kurią sukelia pramoninė veikla, prevenciją ir kontrolę. Taisyklėse nustatyta taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo sistema siekiama užtikrinti, kad būtų išvengta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, teršalų patekimo į orą, vandenį, dirvožemį arba, jei tai neįmanoma, būtų sumažintas jų kiekis ir užkirstas kelias atliekų susidarymui, siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio.
2. Taisyklėse nustatoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme (Žin., 1992, Nr. 5-75) nurodyto leidimo eksploatuoti įrenginius ar vykdyti ūkinę veiklą paraiškos leidimui gauti ar pakeisti (toliau – paraiška) rengimo, pateikimo ir derinimo, leidimo projekto rengimo, leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarka, suinteresuotos visuomenės teisės ir pareigos, taip pat informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybei narei, konsultavimosi su kita ES valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti leidimą tvarka, kitos ES valstybės narės visuomenės informavimo tvarka.
3. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17) (toliau – TIPK direktyva) ir 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63).
4. Taisyklės taikomos įrenginiuose vykdomai pramoninei (ūkinei) veiklai, sukeliančiai taršą ir nurodytai Taisyklių 1 priede. Taisyklės netaikomos mokslinių tyrimų, jų plėtros veiklai arba naujų produktų ir procesų bandymui.
5.Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti, keičianti leidimus ir panaikinanti jų galiojimą, peržiūrinti leidimų sąlygas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau - RAAD), kontroliuojantys leidimų sąlygų laikymąsi, taip pat Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, Nr. 5516
6. TIPK direktyvoje numatytos specialiosios nuostatos dėl reikalavimų, susijusių su išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir jų išmetimo bei poveikio aplinkai stebėsena, kuriomis, be Taisyklių, turi būti vadovaujamasi nustatant leidimo sąlygas kai kurių įrenginių eksploatavimui, nustatytos šiuose teisės aktuose:
6.1. Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (Žin., 2001, Nr. 88-3100; 2013, Nr. 38-1871) (toliau – DKDĮ normos);
6.2. Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (Žin., 2003, Nr. 15-634) (toliau – Tirpiklių tvarka);
6.3. Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290);
6.4. Specialiuosiuose reikalavimuose titano dioksido gamybos įrenginiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2004, Nr. 12-352; 2013, Nr. 4-129);
6.5. Specialiuosiuose reikalavimuose dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (toliau – Specialieji reikalavimai DKDĮ).

II. SĄVOKOS

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
7.1. medžiaga – bet koks cheminis elementas ir jo junginiai ar mišiniai, išskyrus šias medžiagas:
a) radioaktyviąsias medžiagas, apibrėžtas Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. 11-388);
b) genetiškai modifikuotus mikroorganizmus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 56-1976; 2006, Nr. 77-2967);
c) genetiškai modifikuotus organizmus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme;
7.2. tarša – žmonių veiklos sukeltas tiesioginis arba netiesioginis medžiagų, virpesių, šilumos arba triukšmo pasklidimas ore, vandenyje ar žemėje, galintis pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkos kokybei, darantis žalą materialiajam turtui, žalojantis gamtą ir (arba) apribojantis galimybes teisėtai ja naudotis;
7.3. įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma vienos ar kelių Taisyklių 1 priede išvardytų rūšių veikla ir kita toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai techniškai su minėtuose prieduose nurodyta veikla susijusi veikla, kuri gali sukelti teršalų išmetimą ir taršą;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

7.4. teršalų išmetimas – medžiagų, virpesių, šilumos arba triukšmo tiesioginis arba netiesioginis išmetimas iš organizuotų arba pasklidųjų taršos šaltinių į orą, vandenį arba žemę;
7.5. išmetamųjų teršalų ribinė vertė – išmetamų teršalų kiekis, išreikštas tam tikrais parametrais, koncentracija ir (ar) lygiu, kurio negalima viršyti per vieną arba kelis laikotarpius;
7.6. esminis pakeitimas – įrenginio, kurą deginančio įrenginio, atliekų deginimo įrenginio arba bendro atliekų deginimo įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimas, arba išplėtimas, kuris gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105);
7.7. geriausi prieinami gamybos būdai (toliau – GPGB) – veiksmingiausi ir pažangiausi veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo būdai, kurie gali būti pagrindas nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes ir kitas leidimo sąlygas siekiant išvengti taršos, o jei tai neįmanoma, – mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį visai aplinkai („gamybos būdai“ suprantami kaip naudojamos technologijos ir įrenginio projektavimo, statybos, priežiūros, eksploatavimo ir uždarymo būdai, „prieinami gamybos būdai“ – gamybos būdai, išplėtoti taip, kad juos būtų galima taikyti tam tikrame pramonės sektoriuje, esant ekonomiškai ir techniškai tinkamoms sąlygoms, atsižvelgiant į sąnaudas ir šių būdų pranašumą, nepaisant to, ar tie gamybos būdai taikomi, ar kuriami Lietuvos Respublikoje ir ar jie yra iš tikrųjų prieinami veiklos vykdytojui; „geriausi“ – veiksmingiausi, siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio);
7.8. GPGB informacinis dokumentas – pagal Europos Komisijos surengto pasikeitimo informacija rezultatus parengtas tam tikrai veiklai skirtas naujas ar atnaujintas dokumentas, kuriame aprašomi taikomi gamybos būdai, esami išmetamųjų teršalų ir suvartojimo (pavyzdžiui, energijos, vandens, žaliavų) kiekiai, gamybos būdai, kuriuos galima laikyti GPGB, taip pat GPGB išvados ir visi nauji gamybos būdai, skiriant ypatingą dėmesį geriausių prieinamų gamybos būdų nustatymo kriterijams, išvardytiems Taisyklių 2 priede;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

7.9. išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – GPGB išvados) – GPGB informacinio dokumento dalis ar kelios dalys, kuriose išdėstomos išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, pateikiamas jų aprašymas, informacija apie GPGB pritaikymo galimybes, taip pat su GPGB siejamas išmetamųjų teršalų lygis ir susijęs monitoringas (stebėsena), suvartojimo (pavyzdžiui, energijos, vandens, žaliavų) kiekis ir prireikus tinkamos eksploatavimo vietos atkūrimo priemonės;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

7.10. išmetamųjų teršalų kiekiai taikant GPGB – įvairūs išmetamųjų teršalų kiekiai, susidarantys įprastomis eksploatacijos sąlygomis taikant GPGB išvadose aprašytus GPGB ar jų derinius, išreikšti vidurkiais per tam tikrą laikotarpį, atsižvelgiant į nustatytas konkrečias sąlygas;
7.11. naujas gamybos būdas – pramoninei veiklai skirtas naujoviškas gamybos būdas, kurį komerciškai išplėtojus būtų galima arba užtikrinti geresnį, arba bent tokį patį aplinkos apsaugos lygį ir sumažinti sąnaudas labiau negu naudojant esamus GPGB;
7.12. veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį, kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba bendro atliekų deginimo įrenginį, arba tokio įrenginio dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę;
7.13. visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ir (ar) juridinių asmenų, jų organizacijos, asociacijos arba grupės;
7.14. suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro ar gali daryti poveikį sprendimo išduoti arba pakeisti leidimą ar leidimo sąlygas priėmimas arba kuri yra suinteresuota tokio sprendimo priėmimu; pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis;
7.15. pavojingos medžiagos – medžiagos arba mišiniai, turintys savybes, nurodytas Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) apibrėžtoje pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sąvokoje;
7.16. užterštumo būklės ataskaita (preliminariųjų ekogeologinių tyrimų ataskaita) – informacija apie dirvožemio (grunto) ir požeminių vandenų užterštumą tam tikromis pavojingomis medžiagomis;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

7.17. požeminis vanduo – požeminis vanduo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vandens įstatyme (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544);
7.18. dirvožemis – virš pamatinės uolienos esantis Žemės plutos sluoksnis, kurį sudaro mineralinės dalelės, organinės medžiagos, vanduo, oras ir gyvieji organizmai;
7.19. aplinkosauginis tikrinimas – visi veiksmai, įskaitant patikrinimus vietoje, teršalų išmetimo stebėseną ir vidinių pranešimų bei pakartotinį veiklos dokumentų tikrinimą, vidaus stebėsenos tikrinimą, naudojamų gamybos būdų ir įrenginio aplinkosauginio valdymo tinkamumo tikrinimą, kuriuos atlieka atsakinga institucija arba kurie atliekami jos vardu, siekiant patikrinti, ar įrenginiai atitinka išduoto leidimo sąlygas, skatinti atitikti šias sąlygas ir prireikus stebėti jų poveikį aplinkai;
7.20. naminiai paukščiai – antys, balandžiai, fazanai, kalakutai, kurapkos, naminės vištos, perlinės vištos, putpelės, žąsys, beketeriai paukščiai, auginami ar laikomi nelaisvėje veislei, mėsai ar kiaušiniams, medžioklės ištekliams atkurti;
7.21. gamybos pajėgumas – pastatyto ir įrengto įrenginio pajėgumas esant normalioms įrenginio eksploatavimo sąlygoms;
7.22. neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos – įrenginio paleidimas, derinimas, stabdymas, aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.), taip pat nuotėkio buvimas, gedimas;
7.23. aplinkosaugos veiksmų planas – veiklos vykdytojo patvirtintas ir atsakingos institucijos priimtas kompleksas priemonių įrenginio aplinkosauginiam valdymui tobulinti ir aplinkos būklei gerinti.
8. Sąvoka „Kurą deginančio įrenginio vardinė (nominali) šiluminė galia“ taikoma kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) (toliau – Energetikos įstatymas). Vardinę (nominalią) šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.
9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 87-3662), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

III. BENDRIEJI LEIDIMŲ IŠDAVIMO PRINCIPAI

10. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklėse apibrėžtus įrenginius, įskaitant kurą deginančius įrenginius, atliekų deginimo įrenginius ir (ar) bendro atliekų deginimo įrenginius, privalo turėti leidimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

11. Leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui ar jo daliai arba keliems to paties veiklos vykdytojo įrenginiams ar jų dalims, esantiems toje pačioje vietoje (sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose, ar sklypuose, atskirtuose tik inžinerinės infrastruktūros). Dviem ar daugiau įrenginių ar jų dalims išduotame leidime turi būti nustatytos sąlygos, užtikrinančios, kad kiekvienas įrenginys ar jo dalis atitiktų Taisyklių reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

12. Paraiška leidimui gauti ar pakeisti, prašymas leidimo galiojimui panaikinti teikiami AAA.
13. AAA išduoda, keičia leidimą, naikina jo galiojimą, peržiūri leidimo sąlygas. Leidimo sąlygų laikymosi kontrolę, išskyrus triukšmo ir kvapų sklidimo kontrolę, vykdo RAAD, kurio veiklos teritorijoje yra įrenginys (jo dalis ar keli įrenginiai ar jų dalys, kuriems yra išduotas leidimas).
14. Kai įrenginį eksploatuoja, kontroliuoja ar valdo keli ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), kuriems nuosavybės teise priklauso atskiros įrenginio dalys, arba kurie naudoja, valdo įrenginio dalis nuomos, panaudos, patikėjimo teise ar eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio dalių eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, įrenginiui gali būti išduotas vienas leidimas. Tokiu atveju su paraiška leidimui gauti ar pakeisti turi būti teikiama deklaracija (laisva forma), kurioje nurodomas atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginio dalis valdančių subjektų (veiklos vykdytojų). Įrenginys negali būti tarp subjektų (veiklos vykdytojų) dalijamas dalimis, siekiant vykdyti veiklą be leidimo.
15. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui, tačiau nustatydama leidimo sąlygas, AAA Taisyklių 98.2 punkte nurodytu atveju gali nustatyti sąlygas tam tikram laikotarpiui, kuriam pasibaigus leidimą būtina pakeisti ir nustatyti naujas sąlygas.
16. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros privalomos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

IV. PAGRINDINIAI LEIDIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

17. Išduodant, pakeičiant leidimus, nustatant leidimo sąlygas ir eksploatuojant įrenginius, turi būti užtikrintas šių pagrindinių principų laikymasis:
17.1. įrenginys turi būti eksploatuojamas nepažeidžiant nustatytų aplinkos kokybės normų, aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
17.2. pagal Taisyklių reikalavimus taikomos įmanomos taršos prevencijos priemonės ir GPGB;
17.3. gamtos ištekliai naudojami racionaliai ir taupiai, energija – efektyviai;
17.4. užtikrinama atliekų susidarymo prevencija, kaip numatyta Atliekų tvarkymo įstatyme. Pagal prioritetų eiliškumą ir laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atliekos turi būti paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos, panaudojamos, o jei tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – šalinamos siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai arba jį sumažinti;
17.5. įvertinama avarijų rizikos tikimybė ir numatomos būtinos priemonės joms išvengti, apriboti ir mažinti galimus padarinius;
17.6. galutinai nutraukiant veiklą, imamasi priemonių, būtinų taršos grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos būklei tinkamai atkurti, laikantis Taisyklių 111–114 punktuose nurodytų reikalavimų;
17.7. vykdant ūkinę veiklą, turi būti mažinamas pavojingų medžiagų naudojimas ir palaipsniui pavojingos medžiagos keičiamos mažiau pavojingomis.

V. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI RENGIMO REIKALAVIMAI

18. Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rekomenduojama forma pateikta Taisyklių 4 priede. Paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos dalių pildymo pateikti Taisyklių 6 priede.
19. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Žin., 2004, Nr. 106-3947), pavojingų objektų saugos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2005, Nr. 131-4731), iš techninio projekto, jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus buvo rengti.
20. Jeigu įrenginyje planuojamai vykdyti veiklai atliekant poveikio aplinkai vertinimą atliktos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros, veiklos vykdytojas kartu su paraiška turi pateikti Taisyklių 78 punkte nurodytą informaciją.
21. Paraiškoje leidimui gauti ar pakeisti turi būti nurodyta:
21.1. veiklos vykdytojo, eksploatuojančio įrenginį, pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, kontaktinio asmens duomenys;
21.2. informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą, jų ryšio duomenys; informacija apie įdiegtą vadybos sistemą (ISO 14001, EMAS, kitos vadybos sistemos);
21.3. įrenginys ir jame vykdoma Taisyklių 1 priede išvardintų rūšių veikla ir toje pačioje vietoje vykdoma veikla, tiesiogiai techniškai susijusi su Taisyklių 1 priede išvardinta veikla; gamybos (projektinis) pajėgumas arba įrenginio galingumas. Kai veikla vykdoma įrenginyje, susidedančiame iš kelių kurą deginančių įrenginių, neatsižvelgiant į kiekvieno jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, ir jei visų įrenginių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi arba viršija 50 MW, tokia veikla priskiriama Taisyklių 1 priedo 1.1 punkte nurodytai veiklai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

21.4. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos komponentų, į kuriuos bus išmetami / išleidžiami teršalai, užterštumo lygis, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.)), ūkinės veiklos padėtis schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų, gretimų įmonių, kitų pastatų, saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymu;
21.5. naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia;
21.6. detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir jų išdėstymas teritorijoje; naudojamos technologijos, gamybos būdai ir priemonės, trumpas jų alternatyvų aprašymas arba nuoroda į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, jeigu tokie yra; įrenginio išmetamų teršalų šaltiniai, numatoma iš įrenginio į kiekvieną aplinkos elementą (terpę) išmetamų teršalų kilmė ir kiekis; nustatytas išmetamųjų teršalų poveikis aplinkai ir teršalų išmetimo ribinės vertės, kurias veiklos vykdytojas prašo nustatyti leidime; informacija apie įrenginio skleidžiamo triukšmo, veiklos sukeliamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams, įrenginių priskyrimas prie potencialiai pavojingų įrenginių pagal Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742);
21.7. planuojamų naudoti ir (ar) naudojamų žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, sąrašai, jų kiekis, saugos duomenų lapai. Įrenginiams, kuriuose vykdant veiklą naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai, būtina nurodyti naudojamų tirpiklių, turinčių lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ), medžiagų pavadinimus (cheminius bei sutartinius techninius ar prekybinius), jų kiekį, sudėtį, sudėtyje esančių LOJ rizikos frazes (R frazes) arba pavojingumo frazes (H frazes) ir pateikti informaciją pagal Tirpiklių tvarkos 5 priedo duomenis;
21.8. energijos šaltiniai, jos gamyba ir (ar) vartojimas;
21.9. pasirinkta technologija ir kiti metodai teršalų išmetimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, teršalų išmetimo iš įrenginio mažinimui;
21.10. palyginimas, kaip veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos bei monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus GPGB;
21.11. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis;
21.12. veiklos rūšys ir įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD), nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede;
21.13. atliekų susidarymo įrenginyje prevencijos, parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir jų naudojimo priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);
21.14. galima oro, vandens, žemės tarša esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai esant tokioms sąlygoms išvengti ar ją riboti;
21.15. kitos papildomos priemonės, kad būtų įgyvendinti Taisyklių 17 punkte nustatyti pagrindiniai principai;
21.16. avarijų prevencijos priemonės, jei neteikiamas 22.14 punkte nurodytas dokumentas;
21.17. aplinkosaugos veiksmų planas, jei veiklos vykdytojas prašo tam tikrų aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo išlygų. Jame turi būti apibrėžtos konkrečios taršos prevencijos ir (ar) mažinimo priemonės, nurodyti parametrai, vienetai, siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB), esamos vertės, preliminarus priemonių įgyvendinimo grafikas;
21.18. papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus;
21.19. papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), reikalavimus;
21.20. papildomi duomenys pagal teisės aktų, patvirtintų aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486, reikalavimus;
21.21. netechninio pobūdžio santrauka, kurioje turi būti pateikta lengvai suprantama ir visuomenei, ir valstybės institucijų atstovams apibendrinta paraiškoje pateikta informacija, išskiriant svarbiausius paraiškoje pateiktos informacijos aspektus.
22. Su paraiška teikiami šie dokumentai ar įmonės patvirtinti jų nuorašai:
22.1. ūkinės veiklos objekto sklypo planas (schema) su pažymėtais taršos šaltiniais;
22.2. objekto / įrenginio schema / planas, kuriame aiškiai pažymėti ir sunumeruoti vandens šaltiniai, vandens išgavimo vietos;
22.3. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, parengta pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831) (toliau – Monitoringo nuostatai);
22.4. užterštumo būklės ataskaita, kai ją būtina rengti pagal Taisyklių XIII skyrių, kurioje teikiama informacija, reikalinga dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklei nustatyti, siekiant kiekybiškai palyginti su būkle galutinai nutraukus veiklą. Ji turi būti parengta ir įvertinta pagal reikalavimus, nurodytus Ekogeologinių tyrimų reglamente, patvirtintame Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 (Žin., 2008, Nr. 71-2759);
22.5. potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija), kurios forma patvirtinta LGT direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 „Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 17-770);
22.6. ŠESD stebėsenos ir apskaitos planas, parengtas veiklos vykdytojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. D1-17/4-4 „Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2010, Nr. 5-201; 2012, Nr. 128-6427) tvarka;
22.7. jeigu numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose vandenų apsaugą arba nuotekų išleidimą, turi būti pateikiami planuojamo nuotekų išleidimo poveikio priimtuvui skaičiavimai, atlikti vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522) (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas) reikalavimais;
22.8. jeigu nuotekas numatoma išleisti / atiduoti į kito asmens nuotekų tvarkymo sistemą, su paraiška teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančio dokumento nuorašas;
22.9. vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai pavojingomis medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus;
22.10. objekto / įrenginio ir jo nuotakyno schema / planas, su aiškiai pažymėtais ir sunumeruotais nuotekų valymo įrenginiais, nuotekų išleistuvais, nuotekų apskaitos prietaisais, laboratorinės kontrolės vietomis;
22.11. veiklos atitiktį triukšmo ribiniams dydžiams pagrindžiantys dokumentai, jei tokie yra, planas su pavaizduotais triukšmo, kvapų šaltiniais, triukšmo įvertinimo taškais, jei tokie yra, kvapų, cheminių medžiagų, skleidžiančių kvapus, sklidimą bei atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams pagrindžiantys dokumentai;
22.12. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), 73 punktą; Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas, nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje;
22.13. teršalų sklaidos pažemio sluoksnyje skaičiavimo rezultatai; teršalų sklaidos skaičiavimo modelio pasirinkimo pagal Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 (Žin., 2008, Nr. 143-5768) pagrindimas; pagal Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 (Žin., 2008, Nr. 82-3286), naudoti foninio aplinkos oro užterštumo duomenys; pagal Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką, patvirtintą aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 (Žin., 2007, Nr. 127-5189), naudoti meteorologiniai duomenys; teritorijos, kurioje atlikti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, ploto arba atskirų taškų koordinatės. Jei šiame papunktyje nurodyti duomenys yra poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, pakanka nurodyti dokumentų pavadinimus, kuriuose yra ši informacija;
22.14. ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ar pavojingo objekto saugos ataskaitos titulinio lapo kopija su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos šios ataskaitos apibendrintos išvados kopija, jei teisės aktai nustato, kad veiklos vykdytojas privalo rengti tokius dokumentus;
22.15. tręšimo planas, jei teisės aktai nustato, kad veiklos vykdytojas tokį planą privalo rengti;
22.16. deklaracija (Taisyklių 4 priedo 1 priedėlis), patvirtinanti prisiimtus įsipareigojimus ir kad paraiškoje pateikiami duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;
22.17. Taisyklių 14 punkte nurodytu atveju – minėtame punkte nurodyta deklaracija, kurioje nurodomas atsakomybės pasidalijimas tarp įrenginį valdančių subjektų (veiklos vykdytojų).
23. Veiklos vykdytojas su paraiška gali teikti, jo nuomone, reikalingą, bet nenurodytą Taisyklėse ar paraiškoje informaciją ir su eksploatuojamu įrenginiu ir jame vykdoma ūkine veikla susijusius duomenis.
24. Veiklos vykdytojas gali nurodyti, kokius duomenis jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi. Ši informacija neįrašoma į paraišką, bet pateikiama specialiame voke ir turi būti saugoma AAA teisės aktų nustatyta tvarka. Veiklos vykdytojo kaip komercinė (gamybinė) paslaptis nurodyti duomenys negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo.
25. Jeigu AAA ir (ar) NVSC nepakanka duomenų ir informacijos, kurią veiklos vykdytojas pateikė pagal Taisyklių 19–22 punktus, siekiant nustatyti leidimo sąlygas, AAA ir (ar) NVSC paraiškos derinimo metu turi teisę motyvuotai pareikalauti, kad veiklos vykdytojas pateiktų papildomus duomenis ir informaciją nurodydami, kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, Nr. 5516
26. Paraiška leidimui pakeisti pildoma atsižvelgiant į Taisyklių 31 punkto nuostatas.
27. Jei įrenginyje vykdoma ar planuojama vykdyti veikla neapima tam tikrų sričių, apie kurias prašoma informacijos (pvz., nenaudoja biologiškai skaidžių atliekų tręšimui ar pan.) arba vykdoma veikla neturi tam tikro poveikio aplinkos komponentams ar žmonių sveikatai (pvz., neskleidžia triukšmo, kvapų ar pan.), pildant paraiškos formą atitinkamos lentelės nepildomos ir neteikiamos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas ir lentelės vietoje nurodoma, kodėl informacija ar duomenys neteikiami.

VI. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI TEIKIMAS IR DERINIMAS

28. Parengta paraiška leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taisykles reikalaujamais dokumentais ir paraiškos (su priedais) įrašu skaitmeninėje laikmenoje teikiama AAA.
29. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, arba elektroniniu būdu per Aplinkosauginių leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), užpildant interneto svetainėje http://alis.am.lt pateiktą formą realiu laiku, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti arba pateikti derinti NVSC.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, Nr. 5516
30. Paraišką leidimui naujiems įrenginiams eksploatuoti arba leidimui pakeisti privaloma teikti AAA iš anksto, atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.
31. Leidimui pakeisti veiklos vykdytojas teikia paraišką, kurioje nurodo tas įrenginio dalis ir tuos paraiškos leidimui pakeisti duomenis, kuriuos reikia įvertinti keičiant leidimą ir nustatant naujas leidimo sąlygas. Leidime pakeičiami tie punktai ir (ar) lentelės, kuriuose pasikeitė sąlygos, dėl kurių neatitikties teikiama paraiška leidimui pakeisti. Jeigu keičiama daugiau kaip 2/3 leidimo duomenų, AAA gali pakeisti visą leidimą.
32. Kiekvieną kartą gaudama ar priimdama paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA tituliniame paraiškos lape pažymi gavimo ar priėmimo datą ir paraišką užregistruoja.
33.AAA, gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas teikia ją derinti NVSC. NVSC teikiama skaitmeninė versija, teikimo lydraštyje turi būti nurodyta, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir pareiškėjui, pateikusiam paraišką. Jei yra galimybė, teikiant NVSC derinimui paraišką dėl leidimo pakeitimo, AAA nurodo interneto tinklalapio adresą, kur patalpintas galiojantis leidimas. Jei yra techninės galimybės, paraiška NVSC gali būti teikiama per ALIS.
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, Nr. 5516
34. NVSC ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos pagal kompetenciją įvertina, ar paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus triukšmo ir kvapų valdymo srityje. NVSC raštu derina paraišką pagal kompetenciją kartu pateikdamas AAA sąlygas leidimui arba pateikia motyvuotas pastabas AAA ir pareiškėjui paraiškai pataisyti. NVSC derinimo dokumentus AAA turi teikti ir elektroniniu paštu. NVSC derina paraišką arba teikia pastabas vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, Nr. 5516
35. Jeigu VSC per Taisyklių 34 punkte nustatytą laiką raštu nepateikia atsakymo AAA, laikoma, kad jis paraiškai pritarė. Tokiu atveju sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje leidime nenustatomos.
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, Nr. 5516
36. Gavusi paraišką, AAA ją vertina šia tvarka:
36.1. užregistruoja paraišką ir ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo užregistravimo dienos, teikia šios paraiškos (su kartu pateiktais dokumentais) skaitmeninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla, pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos RAAD turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Jeigu RAAD per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;
36.2. ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užregistravimo dienos įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimą, leidimo sąlygoms nustatyti, taip pat įvertina RAAD, savivaldybės vykdomosios institucijos ir (ar) suinteresuotos visuomenės pastabas ir (ar) pasiūlymus:
36.2.1. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, NVSC, RAAD, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė nepateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams per nustatytus terminus arba AAA, įvertinusi RAAD, suinteresuotos visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos pastabas ir (ar) pasiūlymus, nustato, kad jie neturi įtakos paraiškos priėmimui ir (ar) leidimo išdavimui – AAA, išskyrus Taisyklių 421 punkte nurodytą atvejį, priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko;
36.2.2. jei paraiška leidimui gauti arba pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, nepakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, NVSC, savivaldybės vykdomoji institucija ir (ar) suinteresuota visuomenė pateikė pastabų, RAAD pateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams ir AAA nusprendžia, kad dėl jų paraiška negali būti priimta, AAA apibendrintas RAAD, suinteresuotos visuomenės, savivaldybės vykdomosios institucijos ir savo pastabas ir (ar) pasiūlymus, taip pat NVSC pastabas raštu teikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ir (ar) pateikti paaiškinimams, kartu grąžindama paraišką ir nurodydama, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516
37. Kai pagal Taisyklių X skyriaus nuostatas atliekamos tarpvalstybinės konsultacijos, Taisyklių 36.1 punkte nurodytas sprendimas priimamas arba 36.2 punkte nurodytas atsakymas teikiamas sulaukus atsakymo iš ES valstybės narės, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius po informacijos pateikimo šiai ES valstybei narei. Priimdama sprendimą priimti paraišką, AAA privalo įvertinti konsultacijų rezultatus ir atitinkamai į juos atsižvelgti.
38. 38. Patikslinta paraiška ir (ar) paaiškinimai teikiami NVSC Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, jei gautai paraiškai NVSC nepateikė pastabų, kaip nurodyta Taisyklių 35 punkte arba, jei patikslinus paraišką, nepasikeitė paraiškos informacija, susijusi su NVSC kompetencija, ir NVSC jau yra suderinęs paraišką.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516
39. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA ir (ar) NVSC nenurodė ir (arba) neprašė nagrinėdami pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti; jei patikslintoje paraiškoje nekeičiami kiti duomenys ar informacija arba neatsiranda kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių gali kilti neaiškumų, dėl kurių nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516
40.NVSC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų gavimo iš AAA dienos derina paraišką Taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka raštu ir elektroniniu paštu teikdamas AAA sąlygas leidimui arba motyvuotas pastabas dėl patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų. Jei NVSC per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia leidimo sąlygų ar motyvuotų pastabų dėl patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų, laikoma, kad NVSC paraiškai pritarė, o sąlygos triukšmo ir kvapų sklidimo srityje leidime nenustatomos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516
41. AAA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus, taip pat NVSC pagal Taisyklių 40 punktą pateiktas pastabas, jei buvo pateiktos, ir priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją nurodydama grąžinimo priežastis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516
42. Kiekvieną kartą patikslinta paraiška teikiama, nagrinėjama ir derinama Taisyklių 38–41 punktuose nustatyta tvarka.
43. AAA sprendimas priimti paraišką įforminamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka ir išsiunčiamas pareiškėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.

VII. REIKALAVIMAI LEIDIMUI RENGTI

44. Pagal Taisyklių 5 priede pateiktą formą leidimą rengia AAA.
45. Leidimui parengti naudojami šie duomenys ir dokumentai:
45.1. paraiška ir kartu teikiami dokumentai, duomenys ir informacija;
45.2. GPGB išvados;
45.3. planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos arba atrankos informacijos ir išvados duomenys, jei poveikio aplinkai vertinimo procedūra atlikta;
45.4. statinio techniniame projekte pateikti duomenys, jei toks projektas pagal teisės aktų reikalavimus parengtas;
45.5. paraiškos derinimo su NVSC dokumentai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516
45.6. AAA surinkti duomenys ir informacija, savivaldybės, kitų institucijų ir suinteresuotos visuomenės teikta informacija, pastabos ir pasiūlymai;
45.7. Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės ar kiti reikalavimai, pagal kuriuos nustatomos leidimo sąlygos.
46. Rengdama leidimą AAA privalo patikrinti, ar veiklos vykdytojo paraiškoje nurodyta technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus reikalavimus ir teisės aktuose nustatytas aplinkos kokybės normas. Jeigu aplinkos kokybės normos reikalauja griežtesnių sąlygų už įvykdomas taikant GPGB, AAA turi nustatyti papildomus leidimo reikalavimus, kad įrenginys būtų eksploatuojamas nepažeidžiant aplinkos kokybės normų.
47. Leidimo sąlygos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis 45 punkte nurodytais duomenimis ir dokumentais, įvertinus įrenginio eksploatavimo vietą.
48. Jeigu įrenginyje vykdomai veiklai arba gamybos proceso rūšiai GPGB išvados neparengtos arba jeigu išvadose nenumatytos visos galimos veiklos ar proceso poveikio aplinkai rūšys, AAA, pasikonsultavusi raštu su veiklos vykdytoju, atsižvelgdama į Taisyklių 2 priede išvardintus kriterijus, nustato leidimo sąlygas remdamasi GPGB, kuriuos ji nustatė atitinkamai veiklai ar procesams. Kol nėra patvirtintų GPGB išvadų, apibrėžtų Taisyklių 7.9 punkte, kaip GPGB išvados taikomos GPGB informaciniuose dokumentuose, patvirtintuose iki 2011 m. sausio 7 d., pateiktos išvados dėl GPGB, išskyrus Taisyklių 49 ir 51 punktuose nurodytus atvejus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

49. AAA leidime naujam įrenginiui ir esminiam įrenginio pakeitimui nustato išmetamųjų teršalų ribines vertes, kuriomis užtikrinama, kad įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamas teršalų kiekis neviršytų išmetamųjų teršalų lygio, taikomo pagal GPGB, nurodyto aprobuotose GPGB išvadose, vienu iš šių būdų:
49.1. nustatydama išmetamųjų teršalų ribines vertes, neviršijančias išmetamųjų teršalų lygio, nustatyto GPGB. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės nustatomos tam pačiam arba trumpesniam laikotarpiui ir tomis pačiomis nustatytomis sąlygomis kaip ir išmetamųjų teršalų lygiai, nustatyti GPGB;
49.2. nustatydama kitokias, nei nurodytos Taisyklių 49.1 punkte, išmetamųjų teršalų ribinių verčių skaitines išraiškas, laikotarpius ir sąlygas. Tokiu atveju aplinkos ministro įgaliota institucija ne rečiau kaip kartą metuose įvertina išmetamųjų teršalų monitoringo (stebėsenos) rezultatus, kad užtikrintų, jog įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis išmetamieji teršalai neviršytų išmetamųjų teršalų lygio, nustatyto GPGB.
50. Keičiant leidimą, nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes pagal Taisyklių 49 punktą, jei veiklos vykdytojas prašo, turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip dvejų metų laikotarpis nuo GPGB išvadų priėmimo, per kurį turi būti užtikrinta, kad įrenginio išmetamieji teršalai neviršys išmetamųjų teršalų lygio, nurodyto aprobuotose GPGB išvadose.
51. Jeigu aplinkos kokybės normos nereikalauja griežtesnių sąlygų už tas, kurios įvykdomos taikant GPGB, atsižvelgdama į vietos sąlygas, teršalų sklaidą ir kitas aplinkybes, AAA gali nustatyti ne tokias griežtas išmetamųjų teršalų ribines vertes. Tokia išimtis gali būti taikoma tik, kai dokumentai, kuriuose pateikiamas galimų sprendimų (techninių ar kt.) ekonominis naudos ir sąnaudų vertinimas ir jo rezultatai, patvirtina, kad nustatant išmetamųjų teršalų lygius pagal geriausius prieinamus gamybos būdus, kurie aprašyti GPGB išvadose, atsirastų neproporcingai didelės palyginti su aplinkai teikiama nauda sąnaudos dėl:
51.1. atitinkamo įrenginio geografinės padėties ir vietos aplinkos sąlygų arba
51.2. atitinkamo įrenginio techninių savybių.
52. Jeigu taikomos Taisyklių 51 punkte nurodytos išimtys, vykdydamas kontrolę RAAD turi užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos aplinkos kokybės normos ir būtų pasiektas aukštas aplinkos apsaugos lygis.
53. Jeigu leidimo sąlygoms nustatyti taikoma išimtis pagal Taisyklių 51 punktą, AAA leidimo priede įrašo išimties taikymo motyvus, įskaitant 51 punkte nurodyto vertinimo rezultatus ir nustatytų leidimo sąlygų pagrindimą.
54. Kai išmetamųjų teršalų ribinės vertės nustatomos pagal 51 punktą, jos neturi viršyti Taisyklių 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.5 punktuose išvardintuose teisės aktuose nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių.
55. Jeigu aplinkos kokybės normos nereikalauja griežtesnių sąlygų nei tos, kurios įvykdomos taikant GPGB, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir lygiaverčiai parametrai bei techninės priemonės, nurodytos Taisyklių 59 ir 65 punktuose, grindžiami GPGB nenustatant kokio nors vieno būdo ar konkrečios technologijos.
56. Nustatant atitinkamo įrenginio netiesiogiai išleidžiamų į vandenį teršalų ribines vertes, gali būti atsižvelgiama į nuotekų valymo įrenginių efektyvumą, jeigu užtikrinamas vienodas aplinkos apsaugos lygis ir jeigu tai nesukelia didesnės aplinkos taršos.
57. Išmetamųjų / išleidžiamų į aplinką teršalų ribinės vertės nustatomos toje vietoje, kurioje teršalai išmetami/išleidžiami iš įrenginio; į jų sklaidą (koncentraciją) iki išmetimo / išleidimo į aplinką vietos neatsižvelgiama, t. y. nenustatomi reikalavimai teršalų koncentracijos dydžiui iki tų teršalų išmetimo/išleidimo į aplinką vietos.
58. Bandant ir diegiant naujus gamybos būdus, AAA gali suteikti laikinas išimtis, leidžiančias netaikyti Taisyklių 49 ir 55 punktuose nurodytų reikalavimų ir nesilaikyti Taisyklių 17.2 papunktyje nurodytų principų, laikotarpiui, neviršijančiam devynių mėnesių, jei po nurodyto laikotarpio gamybos būdas nutraukiamas arba vykdant veiklą išmetamieji teršalai neviršija išmetamųjų teršalų lygio, nustatyto GPGB.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

59. Išmetamųjų / išleidžiamų teršalų ribinės vertės, nustatytos atsižvelgiant į teršalų savybes ir tikimybę, kad jie iš vienos terpės pateks į kitą, gali būti papildytos arba pakeičiamos lygiaverčiais parametrais arba techninėmis priemonėmis, užtikrinant tokį patį aplinkos apsaugos lygį.
60. Kai AAA nustato leidimo sąlygas remdamasi GPGB, kuris neaprašytas atitinkamose GPGB išvadose, ji turi užtikrinti, kad:
60.1. tas gamybos būdas būtų nustatytas atsižvelgiant į Taisyklių 2 priede išdėstytus kriterijus;
60.2. būtų laikomasi Taisyklių 49, 51–56 ir 58 punktuose nustatytų reikalavimų.
61. Kai GPGB išvadose nenurodyti su GPGB siejami teršalų išmetimo / išleidimo lygiai, pagal 60.1 punkto reikalavimus AAA parenka tokį gamybos būdą, kuris užtikrintų aplinkos apsaugos lygį, prilygstantį GPGB išvadose aprašytam GPGB lygiui.
62. Leidimą sudaro:
62.1. titulinis lapas;
62.2. bendroji dalis;
62.3. leidimo sąlygos;
62.4. leidimo priedai.
63. Leidimo tituliniame lape, kuriame dedamas leidimą išdavusios AAA spaudas ir pasirašo atsakingi asmenys, nurodoma:
63.1. leidimą išdavusios institucijos pavadinimas, juridinio asmens kodas, ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, kontaktai, kontaktinio asmens duomenys;
63.2. leidimo apimtis, egzempliorių skaičius, išdavimo ir pakeitimo (jei leidimas keičiamas) data;
63.3. paraišką suderinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data.
64. Leidimo bendrojoje dalyje nurodoma:
64.1. duomenys apie įrenginį (įrenginius, jei išduodamas leidimas keliems įrenginiams):
64.1.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, veiklos vietos aprašymas (adresas, įrenginio veikimo vietos aprašymas, kita informacija);
64.1.2. konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją;
64.2. informacija apie kiekviename įrenginyje vykdomą ūkinę veiklą:
64.2.1. nurodomos įrenginyje vykdomos veiklos rūšys, dėl kurių išduodamas leidimas įrenginiui;
64.2.2. kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriuos eksploatuoti reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atskirai nurodoma, kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetanti ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie to įrenginio gamybos (projektinį) pajėgumą;
64.2.3. ūkinės veiklos aprašymas;
64.3. informacija apie ūkinės veiklos objekte įdiegtą vadybos sistemą;
64.4. įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas.
65. Leidimo sąlygose turi būti nustatyta:
65.1. Taisyklių 3 priede išvardintų išmetamųjų/išleidžiamų teršalų ir kitų teršalų, kurie gali būti dideliais kiekiais išmetami/išleidžiami iš įrenginio, ribinės vertės, nustatytos atsižvelgiant į teršalų savybes ir tikimybę, kad jie iš vienos terpės pateks į kitą;
65.2. jei reikia, reikalavimai gamtos išteklių, įskaitant vandens, racionaliam naudojimui;
65.3. reikalavimai dirvožemio ir požeminių vandenų apsaugai užtikrinti;
65.4. įrenginyje susidarančių atliekų apskaitos (stebėsenos) ir tvarkymo priemonės;
65.5. reikalavimai triukšmui ir kvapams mažinti;
65.6. priemonės, taikomos esant neįprastoms (neatitiktinėms) įrenginyje vykdomos veiklos sąlygoms;
65.7. priemonės galutinai nutraukiant įrenginyje vykdomą veiklą;
65.8. reikalavimai dėl tolimosios arba tarpvalstybinės taršos sumažinimo iki minimumo;
65.9. sąlygos, kurios vertintos nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes arba nuoroda į kitus taikomus reikalavimus, nurodytus kituose dokumentuose;
65.10. aplinkosaugos veiksmų planas.
66. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa, parengta vadovaujantis reikalavimais, nurodytais Monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (Žin., 2009, Nr. 113-4831), yra privalomas leidimo priedas.
67. Jeigu AAA išmetamųjų teršalų ribines vertes nustato taikydama 49.2 punktą, aplinkos monitoringo ataskaitoje, rengiamoje pagal Monitoringo nuostatų reikalavimus, rezultatai, gauti vykdant teršalų išmetimo monitoringą (stebėseną), turi būti pateikiami tais pačiais laikotarpiais ir sąlygomis, kaip ir išmetamųjų teršalų lygiai, nustatyti GPGB.
68. Leidimo prieduose pateikiama informacija ir šie dokumentų originalai ar jų patvirtinti nuorašai, ir šių dokumentų įrašai skaitmeninėje laikmenoje:
68.1. nuoroda į paraišką, kurios pagrindu parengtas leidimas;
68.2. AAA motyvuotos išvados, jei leidimo reikalavimai neatitinka paraiškos duomenų;
68.3. sąrašas dokumentų, kurie panaudoti leidimo sąlygoms nustatyti, sprendimams pagrįsti, nurodant:
68.3.1. dokumento teikėjo pavadinimą;
68.3.2. dokumento pavadinimą, nurodant jo saugojimo vietą;
68.3.3. dokumento išdavimo datą;
68.4. paraiškos derinimo su NVSC dokumentai;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516
68.5. susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir (arba) kitomis institucijomis;
68.6. suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, pastabos ir AAA atsakymai suinteresuotajai visuomenei;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

68.7. visuomenės informavimo skelbimo kopija su nurodytomis informacijos paskelbimo datomis;
68.8. nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą patvirtinančio dokumento nuorašas, kai susidarančios nuotekos netvarkomos jų susidarymo vietoje;
68.9. nuoroda į sprendimus, susijusius su pramoninių avarijų likvidavimo planais;
68.10. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (Atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurios surenka ir (ar) gamina, saugo pavojingas atliekas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo);
68.11. atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas (Atliekas naudojančioms ir (ar) šalinančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurios surenka ir (ar) gamina, saugo pavojingas atliekas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo);
68.12. Monitoringo nuostatų nustatyta tvarka suderinta ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;
68.13. ŠESD planas;
68.14. schemos ir žemėlapiai;
68.15. informacija apie veiklos vykdytojo pateiktą informaciją, kuri yra gamybinė (komercinė) paslaptis (jei tokia informacija pateikta);
68.16. jei taikyta Taisyklių 51 punkte nurodyta išimtis – išimties taikymo motyvai, įskaitant vertinimo rezultatus ir nustatytų leidimo sąlygų pagrindimą.

VIII. VISUOMENĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ DALYVAVIMAS LEIDIMŲ IŠDAVIMO PROCESE

69. Visuomenės informavimą ir jos dalyvavimą leidimų išdavimo procese organizuoja AAA.
70. AAA užtikrina, kad Lietuvos Respublikos suinteresuotai visuomenei būtų sudarytos išankstinės ir veiksmingos sąlygos dalyvauti šiose procedūrose:
70.1. išduodant leidimą naujiems įrenginiams;
70.2. keičiant leidimą dėl esminio pakeitimo;
70.3. išduodant ar keičiant leidimą, kai siūloma taikyti Taisyklių 51 punkte numatytas išimtis;
70.4. keičiant leidimą įrenginiui pagal Taisyklių 98.3.1 punktą.
71. Taisyklių 70 punkte nurodytais atvejais AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos gavimo apie tai informuoja to RAAD, kurio veiklos teritorijoje planuojama vykdyti veiklą, visuomenę, o visais atvejais apie gautą paraišką – ir atitinkamos savivaldybės vykdomąją instituciją, pateikdama Taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją. Savivaldybės vykdomoji institucija informuojama raštu, o visuomenė – pateikiant minėtą informaciją AAA interneto svetainėje, per spaudą (atitinkamai – vietiniame, regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje).
72. Pranešime apie gautą paraišką visuomenei ir (ar) savivaldybės vykdomajai institucijai nurodoma:
72.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą;
72.2. kur (nurodomas AAA adresas ir interneto svetainės adresas), kada (nurodomos valandos ir terminas, iki kada galima susipažinti su informacija) ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį);
72.3. institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo;
72.4. informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus;
72.5. informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo;
72.6. duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
73. Suinteresuota visuomenė turi teisę susipažinti su informacija ne trumpiau kaip 15 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos. Pasiūlymus ir pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo suinteresuotoji visuomenė turi teisę teikti nuo pranešimo paskelbimo apie paraiškos gavimą dienos. Savivaldybės vykdomoji institucija pastabas turi pateikti per 7 darbo dienas nuo informacijos apie gautą paraišką pateikimo dienos. AAA, pasibaigus visuomenės informavimo terminui, viešai savo interneto svetainėje paskelbia iš suinteresuotosios visuomenės ir savivaldybės vykdomosios institucijos gautus pasiūlymus ir su leidimo sąlygų nustatymu susijusias iš veiklos vykdytojo gautas ataskaitas ar nuorodas į jas, jeigu tokia informacija gauta.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

74. Suinteresuotosios visuomenės atstovas, teikdamas pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną. AAA turi užregistruoti gautas pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėti, įvertinti prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos priėmimo ar nepriėmimo. Apie suinteresuotosios visuomenės pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo rezultatus AAA raštu informuoja pasiūlymus pateikusius suinteresuotosios visuomenės atstovus ir veiklos vykdytoją, prieš priimdama sprendimą išduoti/pakeisti ar neišduoti/nepakeisti leidimą.
75. Apie gautą pagal AAA ir (ar) NVSC pastabas patikslintą paraišką visuomenė ir savivaldybės vykdomoji institucija pakartotinai neinformuojama.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-202, 2016-03-18, paskelbta TAR 2016-03-22, i. k. 2016-05516
76. Visais atvejais, kai AAA priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, viešai savo interneto svetainėje skelbia:
76.1. sprendimo turinį, įskaitant leidimo ir jo pakeitimo kopiją;
76.2. motyvus, kuriais grindžiamas sprendimas;
76.3. surengtų konsultacijų rezultatus ir paaiškinimą, kaip į juos atsižvelgta priimant sprendimą;
76.4. su atitinkamu įrenginiu arba veikla susijusių GPGB informacinių dokumentų pavadinimus;
76.5. kaip nustatytos leidimo sąlygos atsižvelgiant į GPGB ir į išmetamųjų teršalų lygius, nustatytus GPGB, įskaitant išmetamųjų teršalų ribines vertes;
76.6. jei taikyta 51 punkte numatyta išimtis – jos suteikimo priežastis remiantis nustatytais kriterijais ir nustatytomis sąlygomis.
77. Jei 72 punkte nenurodyta informacija, susijusi su leidimo išdavimu ar pakeitimu, yra svarbi suinteresuotosios visuomenės atstovui, jam paprašius, AAA informuoja, kur galima gauti norimą informaciją, jei ji yra, apie informacijai rinkti taikomą tvarką, įskaitant analizės metodus, bandinių ėmimą ir tolesnį jų apdorojimą, arba pateikia nuorodas į naudojamas standartizuotas procedūras.

IX. KITOS ES VALSTYBĖS INFORMAVIMO PROCEDŪROS

78. Jeigu įrenginio eksploatavimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės aplinkai arba jeigu to prašo Europos Sąjungos valstybė, kuriai gali būti padarytas reikšmingas poveikis, veiklos vykdytojas privalo AAA pateikti:
78.1. netechninio pobūdžio informacijos santrauką, kaip nurodyta Taisyklių 21.18 punkte;
78.2. informacijos apie galimą reikšmingą tarpvalstybinį neigiamą poveikį santrauką;
78.3. palyginimą, kiek veiklos vykdytojo naudojama technologija, veiklos metodai ir taršos prevencijos ir monitoringo (stebėsenos) priemonės atitinka GPGB išvadose nurodytus GPGB.
79. AAA, gavusi Taisyklių 78 punkte nurodytą informaciją, persiunčia ją kitos Europos Sąjungos valstybės atsakingai institucijai, tuo pat metu, kai teikiama informacija Lietuvos Respublikos suinteresuotajai visuomenei susipažinti, nurodydama kontaktus ir terminą pastaboms teikti, bet ne ilgesnį kaip 1 mėnuo.
80. AAA kiekvienai Europos Sąjungos valstybei, su kuria konsultuotasi dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo, priėmusi sprendimą dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo, informuoja Europos Sąjungos valstybę ir nusiunčia jai Taisyklių 76 punkte nurodytą informaciją.
81. AAA, gavusi informaciją apie numatomo eksploatuoti įrenginio galimą neigiamą poveikį Lietuvos Respublikos aplinkai iš kitos Europos Sąjungos valstybės, vadovaudamasi Taisyklių VIII skyriumi, supažindina su ja suinteresuotąją visuomenę.
82. AAA užtikrina, kad kita Europos Sąjungos valstybė būtų informuota apie planuojamą įrenginiui išduoti ar pakeisti leidimą dėl esminio įrenginio pakeitimo, kai įrenginio eksploatavimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės aplinkai, ir turėtų teisę pateikti nuomonę, pasiūlymus prieš AAA priimant sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą. Sprendimas priimti paraišką gali būti priimtas tik sulaukus atsakymo iš kitos Europos Sąjungos valstybės, bet ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo informacijos kitai Europos Sąjungos valstybei pateikimo dienos.

X. LEIDIMO IŠDAVIMAS

83. Leidimas veiklos vykdytojui išduodamas tik AAA priėmus sprendimą priimti paraišką. AAA išduoda leidimą, jei įrenginys atitinka Taisyklių reikalavimus.
84. Kai leidimas išduodamas kelioms įrenginio dalims, kurias eksploatuoja skirtingi ūkio subjektai (veiklos vykdytojai), leidime nurodoma konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal su paraiška pateiktą 14 punkte nurodytą deklaraciją.
85. Jei leidimas išduodamas kelių veiklos vykdytojų eksploatuojamam įrenginiui, jo daliai ar dalims arba išduodami atskiri leidimai to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams ar jų dalims, AAA turi išduoti leidimus laikydamasi vienodų leidimų išdavimo sąlygų ir procedūrų, nustatytų Taisyklėse, jas visiškai koordinuojant ir taikant bendrą šiame procese dalyvaujančių atsakingų institucijų integruotą požiūrį.
86. Išduodant leidimą naujam įrenginiui arba esminiam jo pakeitimui, jei atliktos įrenginyje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus, naudojamasi visais turimais poveikio aplinkai vertinimo dokumentais ir priimta atrankos išvada ar sprendimu dėl poveikio aplinkai vertinimo.
87. Prieš išduodama leidimą, AAA su parengtu leidimo projektu turi supažindinti veiklos vykdytoją, informuodama jį raštu apie tai ir pateikdama susipažinti leidimo projektą arba nuorodą. Susipažinti su AAA parengtu leidimo projektu skiriamos 5 darbo dienos.
88. Leidimas išduodamas arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais, motyvuotai atsisakoma jį išduoti per 20 darbo dienų. Terminas skaičiuojamas nuo paraiškos priėmimo AAA dienos. AAA motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui dėl leidimo išdavimo priimti, jeigu veiklos vykdytojas prieštarauja leidimo projektui ir dėl to reikia papildomai aptarti leidimo sąlygas su veiklos vykdytoju arba dėl kitų objektyvių priežasčių. Leidimo sąlygų su veiklos vykdytoju aptarimas įforminamas aptarimo posėdžio protokolu. Veiklos vykdytojui apie leidimo išdavimo termino pratęsimą pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

89. AAA, priėmusi sprendimą išduoti leidimą, informuoja apie tai visuomenę Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.
90. Parengiami 3 leidimo egzemplioriai: 1-as veiklos vykdytojui, 2-as AAA, 3-ias RAAD rajono, miesto ar savivaldybės agentūrai. Kiekvieną egzempliorių patvirtina AAA. Leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas.
91. Vienas leidimo egzempliorius kartu su šio leidimo išdavimu ir jo pakeitimu susijusiais dokumentais saugomas AAA Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

XI. LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR LEIDIMO PAKEITIMAS

92. Siekdama, kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas ir leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:
92.1. per du mėnesius po gautos informacijos iš RAAD apie atliktą planinį ar neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas;
92.2. per ketverius metus nuo naujų ar atnaujintų ir ES aprobuotų GPGB išvadų, susijusių su pagrindine įrenginio veikla, paskelbimo, kad būtų užtikrintas Taisyklių reikalavimų laikymasis, ypatingai Taisyklių 49 ir 51 punktuose nustatytų reikalavimų, ir užtikrinama, kad įrenginys atitiktų pagal GPGB išvadas nustatytas leidimo sąlygas;
92.3. jeigu įrenginiui netaikomos jokios GBGB išvados arba jos yra ES aprobuotos, bet dar nepaskelbtos pagal nustatytus reikalavimus, tačiau GPGB pokyčiai leidžia sumažinti išmetimus ir iš tikrųjų veiklos vykdytojas, nepatirdamas neproporcingai didelių, palyginus su aplinkai teikiama nauda, sąnaudų, susijusių su naujų technologijų, kurios dar neįtrauktos į GPGB išvadas, tačiau siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio jos gali būti naudojamos, diegimu, juos gali sumažinti;
92.4. kai veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša yra didelė ir įrenginys eksploatuojamas pažeidžiant leidime nustatytas sąlygas;
92.5. pasikeitus teisės aktams, pagal kuriuos nustatomos leidimo sąlygos;
92.6. kai veiklos vykdytojas raštu praneša AAA, kad saugiam įrenginio eksploatavimui reikia naudoti kitas technologijas;
92.7. jeigu AAA ar RAAD gavo kitų institucijų ir (ar) suinteresuotos visuomenės pranešimus apie įrenginio ir (ar) jame vykdomos veiklos pakeitimus, teisės aktų pažeidimus, AAA privalo įvertinti juos ir, esant reikalui, peržiūrėti leidimo sąlygas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

93. Leidimo dalis, kurioje nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše ribinės vertės ir sąlygos šioms medžiagoms išleisti su nuotekomis, turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kas ketveri metai, skaičiuojant nuo pirmojo, pagal Taisykles išduoto ar pakeisto leidimo išdavimo ar pakeitimo datos.
94. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi atliktų tikrinimų rezultatais ir ūkio subjektų atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis. Jei nepakanka informacijos, leidimo sąlygoms peržiūrėti ir įvertinti, AAA turi teisę prašyti veiklos vykdytojo pateikti informaciją, būtiną leidimo sąlygoms peržiūrėti, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis, kurie leidžia palyginti informaciją apie įrenginio eksploatavimą su geriausiais prieinamais gamybos būdais, aprašytais taikomose GPGB išvadose, ir su išmetamųjų teršalų lygiais, susijusiais su GPGB. Veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba raštu paaiškinti, kodėl prašomos informacijos negali pateikti.
95. Peržiūrėdama leidimo sąlygas pagal Taisyklių 92.2 punkto nuostatą, AAA turi atsižvelgti į visas naujas ar atnaujintas GPGB išvadas, kurios taikomos įrenginiui ar veiklai ir ES aprobuotos, po to, kai leidimas buvo išduotas ar paskutinį kartą peržiūrėtas.
96. Peržiūrėdama leidimo sąlygas pagal Taisyklių 92 punkto nuostatas, AAA turi pakartotinai įvertinti Taisyklių 51 punkte nurodytą išimties taikymą, jeigu tokia išimtis taikyta išduodant leidimą.
97. Peržiūrėjusi leidimo sąlygas 92 punkte nurodytais atvejais ir nustačiusi, kad pagal Taisyklių 98.3 punkto nuostatas leidimas turi būti pakeistas, AAA nedelsiant raštu informuoja veiklos vykdytoją apie pareigą pakeisti leidimą ir nustato terminą, ne trumpesnį kaip 1 mėnuo, pateikti paraišką leidimui pakeisti.
98. Leidimas keičiamas esant bent vienai iš šių sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje:
98.1. planuojamas esminis pakeitimas, kai planuojama pakeisti įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;
98.2. išduotame leidime Taisyklėse nustatyta tvarka nustatytos sąlygos, kurioms esant TIPK leidimas turi būti pakeičiamas, ir leidimo pakeitimo terminai;
98.3. AAA, persvarsčiusi leidimo sąlygas, nustato, kad būtina pakeisti TIPK leidimą, kadangi:
98.3.1. monitoringo (stebėsenos) rezultatai rodo, kad įrenginio keliama tarša yra tokia didelė (pvz., nuolat pažeidžiami aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir kitų teisės aktų reikalavimai), kad TIPK leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į TIPK leidimą;
98.3.2. įrenginio saugiam eksploatavimui reikia naudoti kitas technologijas;
98.3.3. pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai;
98.3.4. pasikeitus kitiems reikalavimams ar dokumentams (pvz., ES aprobuotų atnaujintų ar naujų GPGB išvadų reikalavimams), kurių būtina laikytis arba yra galimybė taikyti kitas priemones išmetimams sumažinti;
98.4. pasikeitus fiziniam ar juridiniam asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis).
99. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai. Pranešime veiklos vykdytojas pateikia informaciją remdamasis atliktų PAV procedūrų dokumentais, jei tokios procedūros atliktos, arba išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus, pagal kurią AAA atlieka įvertinimą pagal Taisyklių 100 punktą.
100. AAA, gavusi pranešimą apie planuojamą įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimą ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai, įvertina pagal Taisyklių 101 punkte nustatytus kriterijus, – ar šie pakeitimai ar išplėtimas priskirtini esminiam pakeitimui.
101. Kiekvienas įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimas ar išplėtimas laikomas esminiu:
101.1. jei tas pakeitimas ar išplėtimas atitinka Taisyklių 1 priede nustatytus pajėgumo ribinius dydžius;
101.2. jei atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginyje, deginančiame tik nepavojingas atliekas, planuojama keisti veiklą ir pradėti deginti arba bendrai deginti pavojingas atliekas;
101.3. jei įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimui ar išplėtimui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba, atlikus atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, nustatoma, kad būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą, arba pagal atrankos medžiagoje pateiktą informaciją sprendžiama, kad leidimo sąlygos turės būti pakeistos.
102. Veiklos vykdytojas negali eksploatuoti įrenginio, kuriame padarytas esminis pakeitimas, neturėdamas pagal Taisykles išduoto leidimo.
103. Jeigu įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimai ar išplėtimas priskirtini esminiam pakeitimui, AAA per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 99 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos informuoja veiklos vykdytoją apie pareigą keisti leidimą ir nustato terminą, ne trumpesnį kaip 1 mėnuo, pateikti paraišką leidimui pakeisti.
104. AAA išduoda pakeistą leidimą Taisyklių 88 punkte nurodytais terminais. Paraiška leidimui keisti teikiama, derinama ir leidimas pakeičiamas Taisyklėse naujo leidimo išdavimui nustatyta tvarka, išskyrus Taisyklių 98.4 punkte nurodytą atvejį. Visuomenė apie leidimo pakeitimą turi būti informuojama Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.
105. Leidimas Taisyklių 98.4 papunktyje nurodytu atveju, jeigu pasikeičia tik fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas, pakeičiamas vadovaujantis šiomis nuostatomis:
105.1. leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti AAA prašymą pakeisti leidimą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir atsakomybės pasidalijimą įrodančius dokumentus ir Taisyklių 14 punkte nurodytą deklaraciją (jei reikia). Šie duomenys gali būti pateikti elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą;
105.2. AAA privalo pakeisti leidimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ir dokumentų, kurių reikia leidimui pakeisti, gavimo. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, leidimo pakeitimo terminas skaičiuojamas nuo visų leidimui pakeisti reikalingų dokumentų gavimo dienos;
105.3. pakeičiant leidimą, pakeičiamas leidimo pirmas puslapis (viršelis). Leidimui paliekamas tas pats registracijos numeris;
105.4. Apie leidimo pakeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamos institucijos, nurodytos Taisyklių 90 punkte, pateikiant pakeistą leidimo 1 lapą (viršelį).

XII. LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

106. Leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš šių sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje:
106.1. įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo sustabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3017) nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų;
106.2. kai Taisyklių 98.2, 98.3 ir 98.4 punkte nurodytais atvejais leidimo turėtojas nepateikia paraiškos leidimo pakeitimui per Taisyklėse nustatytus terminus ir nepašalina šio pažeidimo per įspėjimo apie leidimo galiojimo panaikinimo terminą, nurodytą Taisyklių 107 punkte;
106.3. nustatoma, kad leidimui gauti ir (ar) pakeisti veiklos vykdytojas žinodamas pateikė melagingą ar suklastotą informaciją, kuria remiantis buvo nustatytos veiklos vykdytojui palankios leidimo sąlygos;
106.4. leidimo turėtojo prašymu;
106.5. likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo pakeitimo;
106.6. neįvykdžius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenksmingą veiklą.
107. Apie ketinimą panaikinti leidimo galiojimą jo turėtojas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastį. Šio punkto reikalavimas netaikomas:
107.1. likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo pakeitimo;
107.2. kai to prašo pats veiklos vykdytojas.
108. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA sprendimu. Leidimo turėtojas apie tai informuojamas raštu pateikiant šiame punkte nurodytą AAA sprendimą ir nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir apskundimo tvarką.
109. Apie leidimo galiojimo panaikinimą per 5 darbo dienas informuojamos Taisyklių 90 punkte nurodytos institucijos, institucijos, dalyvavusios derinant paraišką, ir RAAD, kurio teritorijoje eksploatuotas įrenginys, kuriam panaikintas leidimo galiojimas, kartu pateikiant Taisyklių 108 punkte nurodytą sprendimą.

XIII. NUOSTATOS DĖL EKSPLOATAVIMO VIETOS UŽDARYMO

110. Jeigu veikla yra susijusi su pavojingų medžiagų, nurodytų Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, 3 priede, naudojimu, gamyba arba išleidimu ir, atsižvelgiant į įrenginio eksploatavimo vietos dirvožemio ir požeminių vandenų užteršimo galimybę, prieš įrenginio eksploatavimo pradžią arba prieš pirmą leidimo pakeitimą pagal Taisyklių reikalavimus veiklos vykdytojas, vadovaudamasis Ekogeologinių tyrimų reglamento reikalavimais, privalo parengti užterštumo būklės ataskaitą ir Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose nustatyta tvarka teikti ją Lietuvos geologijos tarnybai (toliau – LGT) įvertinti.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

111. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakyme Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4468), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakyme Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2099), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakyme Nr. 472 „Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2906) ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, AAA nustato leidimo reikalavimus, kad galutinai nutraukiant veiklą, būtų laikomasi Taisyklių 112 ir 113 punktų nuostatų.
112. Galutinai nutraukdamas veiklą, veiklos vykdytojas įvertina dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumą įrenginyje naudotomis, gamintomis ar iš jo išleistomis pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Taisyklių 22.4 papunktyje, atlikdamas preliminarų ekogeologinį tyrimą pagal Ekogeologinių tyrimų reglamente nustatytus reikalavimus. Jeigu dėl įrenginio eksploatavimo dirvožemis arba požeminiai vandenys labai užteršiami pavojingomis medžiagomis ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės, aprašytos užterštumo būklės ataskaitoje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių, siekdamas atkurti buvusią eksploatavimo vietos būklę. RAAD, atsižvelgdama į tyrimų ataskaitos vertinamąsias išvadas, esant reikalui, privalo įpareigoti veiklos vykdytoją atkurti iki įrenginio eksploatavimo pradžios buvusią eksploatavimo vietos būklę. Įpareigodama veiklos vykdytoją atkurti iki įrenginio eksploatavimo pradžios buvusią eksploatavimo vietos būklę RAAD gali atsižvelgti į atkūrimo priemonių taikymo technines galimybes.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

1121. Veiklos vykdytojas, galutinai nutraukdamas veiklą, privalo imtis visų įmanomų veiksmų, būtinų pašalinti, kontroliuoti, apriboti arba sumažinti atitinkamų pavojingų medžiagų išplitimą, kad įrenginio eksploatavimo vieta, atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą patvirtintą naudojimą, nebekeltų pavojaus, nurodyto 1121.1 papunktyje. Šiame punkte nurodytų veiksmų veiklos vykdytojas privalo imtis atsižvelgdamas į Taisyklių 21.4 punkte nurodytas įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, jei:
1121.1. preliminarusis ekogeologinis tyrimas, nurodytas Ekogeologinių tyrimų reglamente arba požeminio vandens monitoringo duomenys rodo, kad dirvožemio ir požeminio vandens užteršimas eksploatavimo vietoje kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, ir
1121.2. Taisyklių 1121.1 papunktyje nurodyta tarša susidarė veiklos vykdytojui vykdant veiklą įrenginiuose, kurių eksploatavimui buvo išduotas leidimas ir ši veikla buvo vykdoma iki pirmo leidimo keitimo pagal Taisyklių reikalavimus.
Papildyta punktu:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

113. Jeigu veiklos vykdytojas neprivalo rengti užterštumo būklės ataskaitos, galutinai nutraukdamas veiklą jis turi atlikti preliminarų ekogeologinį tyrimą ir, jeigu būtina, imtis veiksmų, būtinų pašalinti, kontroliuoti, apriboti išplitimą arba sumažinti pavojingas medžiagas, kad eksploatavimo vieta, atsižvelgiant į jos esamą ar būsimą patvirtintą naudojimą, nekeltų didelio pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai dėl dirvožemio ar požeminio vandens užteršimo dėl veiksmų, kuriuos vykdyti išduotas leidimas, ir atsižvelgiant į paraiškoje leidimui gauti nustatytas įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas. Eksploatavimo vietos būklės atkūrimo būtinumas nustatomas atlikus ekogeologinių tyrimų vertinimą vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais.
114. Taisyklių 111 ir 112 punktuose nurodytais atvejais eksploatavimo vietos būklės atkūrimo būtinumas nustatomas atlikus tyrimų ataskaitos vertinimą vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais.

XIV. LEIDIMO SĄLYGŲ LAIKYMASIS IR KONTROLĖ

115. Leidime nustatytų sąlygų ir Taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3017), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
116. Veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad RAAD pareigūnai ir specialistai, vykdydami aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, netrukdomi galėtų lankytis veiklos vykdymo vietoje, imti mėginius ir surinkti visą informaciją, būtiną įvykdyti savo pareigas pagal Taisyklių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus.
117. Neplaniniai aplinkosauginiai tikrinimai atliekami kuo skubiau, kai reikia ištirti su aplinkosauga susijusius skundus, ekologines avarijas, incidentus ir pažeidimus ir, kai reikia – prieš leidimo išdavimą, peržiūrėjimą arba pakeitimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

118. Veiklos vykdytojas turi eksploatuoti įrenginį, jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis laikydamasis leidime nustatytų sąlygų. Jei pažeidžiamos leidimo sąlygos, veiklos vykdytojas privalo:
118.1. po sąlygų pažeidimo užfiksavimo nedelsiant apie tai pranešti RAAD ir AAA;
118.2. nedelsiant imtis priemonių, būtinų ištaisyti pažeidimą, ir užtikrinti, kad vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų per trumpiausią įmanomą laikotarpį;
118.3. imtis atitinkamų papildomų priemonių, kurias pagal kompetenciją RAAD ar AAA nurodo būtinomis siekiant, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų.
119. Po kiekvieno RAAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo, kai nustatoma, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas, RAAD privalo nedelsiant raštu informuoti AAA apie nustatytą leidimo sąlygų pažeidimą.
1191. Veiklos vykdytojas, vykdantis po atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo privalomajame nurodyme surašytus veiksmus ir (ar) priemones, kuriuos RAAD nurodė būtinais siekiant, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų, neatleidžiamas nuo prievolės vykdyti Taisyklių 118 punkte nurodytus reikalavimus.
Papildyta punktu:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

120. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2099) nuostatas, įvykus didelį poveikį aplinkai turinčiam incidentui ar avarijai, turi būti imamasi šių priemonių:
120.1. veiklos vykdytojas nedelsdamas apie tai privalo pranešti RAAD;
120.2. veiklos vykdytojas turi nedelsdamas imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią kitiems galimiems incidentams ir avarijoms;
120.3. RAAD privalo reikalauti, kad veiklos vykdytojas imtųsi papildomų priemonių, kurias RAAD laiko būtinomis, siekiant apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią kitiems galimiems incidentams ir avarijoms.

XV. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

121. AAA, su paraiška gavusi iš veiklos vykdytojo Ekogeologinių tyrimų ataskaitą su LGT išvadomis, per 3 darbo dienas ją paskelbia AAA interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

122. AAA, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka gavusi, įvertinusi ir priėmusi veiklos vykdytojo aplinkos monitoringo ataskaitą, paskelbia savo interneto svetainėje taršos šaltinių išmetamųjų/išleidžiamų teršalų monitoringo (stebėsenos) duomenis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

123. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia išduotų ar pakeistų leidimų elektronines versijas ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą.
1231. RAAD skelbia informaciją apie veiklos vykdytojo taikomas priemones galutinai nutraukiant veiklą pagal Taisyklių 112, 1121 ir 113 punktų reikalavimus.
Papildyta punktu:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

1232. Taisyklių 121-1231 punktuose nurodyta informacija skelbiama atsižvelgiant į Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas dėl informacijos teikimo apribojimų.
Papildyta punktu:
Nr. D1-983, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19056

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

124. Veiklos vykdytojas, suinteresuotoji visuomenė, taip pat nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos teisę, kiti suinteresuoti asmenys nuo AAA sprendimo priimti paraišką arba sprendimo nepriimti paraiškos dienos gali apskųsti AAA sprendimus ir veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos priėmimu, leidimo išdavimu, pakeitimu arba galiojimo panaikinimu, įskaitant visuomenės dalyvavimą, teismui įstatymų nustatyta tvarka.
125. AAA pagal savo kompetenciją užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama praktinio pobūdžio informacija apie teisę apskųsti sprendimus, veiksmus ar neveikimą, susijusius su leidimo išdavimu, pakeitimu arba galiojimo panaikinimu, įskaitant visuomenės dalyvavimą, teismui ar kitoms kompetentingoms institucijoms.
126. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.