TIPK paraiškos derinimo tvarka  
  • Veiklos vykdytojas parengtą paraišką Leidimui gauti, atnaujinti ar koreguoti kartu su pagal Taisykles reikalaujamais pridėti dokumentais pateikia RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ar planuojama vykdyti ūkinė veikla. Veiklos vykdytojas, pateikdamas RAAD paraišką Leidimui gauti, atnaujinti ar koreguoti, prideda jos įrašą magnetinėje laikmenoje. Jei Taisyklėse nenustatyta prievolė derinti paraišką su kitomis institucijomis, teikiamas 1 paraiškos egzempliorius. Jei Taisyklėse nustatyta tvarka paraiška turi būti derinama su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, teikiami 2 paraiškos egzemplioriai.
  • Veiklos vykdytojas, kuris vykdo veiklą skirtingų RAAD kontroliuojamose teritorijose, paraišką Leidimui gauti turi pateikti kiekvienam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla, nurodydamas informaciją ir duomenis apie to RAAD kontroliuojamoje teritorijoje veikiančius įrenginius.
  • RAAD ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos savo ir TVSPĮ pastabas, raštu pateikia pareiškėjui patikslinti paraiškai ar pateikti paaiškinimams, kartu grąžindamas paraišką. Jeigu TVSPĮ pastabų per nustatytą laiką nepateikė RAAD ir RAAD nenustatė trūkumų, RAAD priima sprendimą priimti paraišką. Jei pareiškėjas nepateikia patikslintos paraiškos ir (ar) nepateikia paaiškinimų, paraiška laikoma nepriimta.
  • Jei pareiškėjas parengia patikslintą paraišką ir (ar) paaiškinimus, paraiška teikiama ir derinama nustatyta tvarka. TVSPĮ ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų gavimo iš RAAD dienos derina paraišką, apie tai raštu informuodama RAAD, arba pateikia motyvuotas pastabas RAAD ir veiklos vykdytojui.
  • RAAD per 20 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos priima sprendimą priimti paraišką, jei TVSPĮ pastabų per nustatytą terminą nepateikė RAAD ir RAAD nenustatė trūkumų, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie priimtą sprendimą. Jei TVSPĮ per nustatytą terminą pateikia pastabas RAAD ir (ar) RAAD nustato trūkumų, RAAD per 20 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos priima sprendimą nepriimti paraiškos ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie priimtą sprendimą, nurodydamas šio sprendimo apskundimo tvarką, ir grąžina patikslintą paraišką.
  • RAAD apie paraiškos išduoti ar atnaujinti Leidimą Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams priėmimą informuoja visuomenę nustatyta tvarka.