TARSOS leidimai
 
  TARŠOS leidimų taisyklės  

TARŠOS leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Suvestinė redakcija nuo 2016-04-29

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

DĖL TarŠos leidimŲ iŠdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 6 d. Nr. D1-259

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi:
1. Tvirtinu Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).
2. Nustatau, kad:
2.1. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkančių įrenginių eksploatavimui taršos leidimai išduodami ar keičiami nuo 2014 m. balandžio 15 d., pateikus paraišką Taisyklėse nustatyta tvarka;
2.2. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkantiems įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2014 m. balandžio 14 d. buvo išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės, TIPK leidimas), 2 priedą, nuo 2014 m. balandžio 15 d. taikomos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytos taršos leidimo keitimo sąlygos;
2.3. paraiškos TIPK leidimui gauti, atnaujinti ar prašymai TIPK leidimą koreguoti pagal 2002 m. TIPK taisyklių reikalavimus teikiami regionų aplinkos apsaugos departamentams iki 2014 m. balandžio 14 d.;
2.4. jei iki 2014 m. balandžio 14 d. buvo pateikta paraiška TIPK leidimui gauti, atnaujinti arba pateiktas prašymas TIPK leidimą koreguoti taikant 2002 m. TIPK taisyklių 2 priede nurodytus kriterijus, paraiškos priėmimo procedūra baigiama pagal 2002 m. TIPK taisyklių reikalavimus ir trunka ne ilgiau kaip iki birželio 30 d., o taršos leidimas išduodamas taikant Taisyklių reikalavimus;
2.5. šio įsakymo 2.4 punktas netaikomas įrenginiams, kurie pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus turi turėti TIPK leidimą, tačiau jie neatitinka Taisyklių 1 priede nurodytų kriterijų. Tokiu atveju TIPK leidimo išdavimo, atnaujinimo ar koregavimo procedūros baigiamos 2002 m. TIPK taisyklėse nustatyta tvarka, ir trunka ne ilgiau kaip iki 2014 m. birželio 30 d.;
2.6. pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotų TIPK leidimų galiojimo panaikinimo procedūros nuo 2014 m. liepos 1 d. vykdomos taikant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytas nuostatas Taisyklėse nustatyta tvarka;
2.7. taikant 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotų TIPK leidimų galiojimas tęsiasi, tačiau nuo 2014 m. liepos 1 d. jiems taikomi Taisyklių reikalavimai, išskyrus atvejus, nurodytus šio įsakymo 2.5 punkte;
2.8. paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti pagal Taisyklių reikalavimus teikiamos regionų aplinkos apsaugos departamentams iki birželio 30 d. Nuo 2014 m. liepos 1 d. regionų aplinkos apsaugos departamentų pradėtas taršos leidimo išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo procedūras pagal Taisyklių reikalavimus toliau vykdo ir baigia Aplinkos apsaugos agentūra;
2.9. jei regiono aplinkos apsaugos departamentas iki 2014 m. liepos 1 d. nebaigia procedūrų, nurodytų šio įsakymo 2.4 ir 2.8 punktuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas visus dokumentus, susijusius su taršos leidimo išdavimo, pakeitimo ir (ar) galiojimo panaikinimo procedūromis, perduoda Aplinkos apsaugos agentūrai;
2.10. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkantiems įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2014 m. balandžio 15 d. nereikėjo turėti pagal 2002 m. TIPK taisykles išduoto TIPK leidimo, taršos leidimas turi būti gautas iki 2014 m. lapkričio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.11. laivų perdirbimo kompleksams, kurie apibrėžti 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p.1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1257/2013), 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte (toliau – įrenginys), turintiems galiojančius TIPK leidimus vykdyti laivų perdirbimo veiklą, išduotus iki 2014 m. birželio 30 d. pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, TIPK leidimai pakeičiami atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1257/2013 13 ir 14 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Šie TIPK leidimai turi būti pakeičiami iki 2015 m. kovo 1 d. Taisyklių numatyta tvarka nustatant specialiąsias sąlygas laivų perdirbimo įrenginiams.
Papildyta punktu:
Nr. D1-1049, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20406

2.12. laivų perdirbimo įrenginiams, kurie turi galiojančius taršos leidimus su specialiąja leidimo dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“, pagal kurią leidžiama kaip atliekas perdirbti laivus, išduotus ar pakeistus po 2014 m. balandžio 15 d., taršos leidimai pakeičiami atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 ir 14 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Šie taršos leidimai turi būti pakeisti iki 2015 m. kovo 1 d. Taisyklių numatyta tvarka nustatant specialiąsias sąlygas laivų perdirbimo įrenginiams.
Papildyta punktu:
Nr. D1-1049, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20406

2.13. jeigu pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas keliems įrenginiams ar jų dalims, eksploatuojamiems vieno veiklos vykdytojo, esantiems ne toje pačioje vietoje, keičiant TIPK leidimą Taisyklėse nustatyta tvarka, taršos leidimas (ar leidimai) išduodami atsižvelgiant į Taisyklių 9 punkto nuostatas. Tokiu atveju taršos leidimo (ar leidimų) titulinio lapo (viršelio) rekvizitai surašomi vadovaujantis Taisyklių 5 priedo (informacinio) reikalavimais;
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

2.14. Taisyklės netaikomos įrenginiams, kurie atitinka 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus ir kurių eksploatavimui išduotas TIPK leidimas, tačiau kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, nuo 2015 m. liepos 7 d. privaloma turėti pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles išduotą leidimą.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

2.15. TIPK leidimai, išduoti vadovaujantis 2002 m. TIPK taisyklėmis, keičiami taršos leidimais šia tvarka:
2.15.1. paraiška leidimui pakeisti teikiama ir nagrinėjama Taisyklėse nustatyta tvarka;
2.15.2. paraiškos derinimo metu AAA turi teisę motyvuotai paprašyti papildyti paraišką informacija, kurios trūksta taršos leidimo sąlygoms pagal Taisyklių reikalavimus nustatyti;
2.15.3. jei keičiama daugiau kaip 50 proc. leidimo duomenų arba jei keičiama mažiau kaip 50 proc., bet veiklos vykdytojas teikdamas paraišką raštu paprašo, leidimas turi būti pakeičiamas visa apimtimi. Tokiu atveju AAA turi teisę motyvuotai pareikalauti papildyti paraišką;
2.15.4. keičiamo leidimo titulinio lapo (viršelio) rekvizitai surašomi vadovaujantis Taisyklių 5 priedo (informacinio) reikalavimais, įskaitant keičiamo TIPK leidimo registracijos numerį, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimą, išdavimo, visų atliktų atnaujinimų ir (ar) koregavimų (jeigu tokie buvo) datas;
2.15.5. taršos leidimui numeris suteikiamas nurodant keičiamo TIPK leidimo numerį ir naują numerį AAA nustatyta tvarka;
2.15.6. jei leidimas keičiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 6 dalies 4 punkte nurodytu atveju, pakeičiami tik leidimo titulinio lapo (viršelio) rekvizitai vadovaujantis Taisyklių 5 priedo (informacinio) reikalavimais;
2.15.7. keičiant TIPK leidimą šio įsakymo 2.15.1–2.15.6 papunkčiuose nustatyta tvarka, visi iki tol atlikti TIPK leidimo atnaujinimai ir (ar) koregavimai lieka galioti kaip neatsiejama taršos leidimo dalis, jei jie nebuvo panaikinti keičiant TIPK leidimą taršos leidimu ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

2.16. veiklos vykdytojai, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos neturėjo taršos leidimo ar turėjo taršos leidimą be specialiosios leidimo dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas įskaitant jų paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ (toliau – specialioji leidimo dalis), ar su specialiąja leidimo dalimi, kurioje anksčiau nebuvo nustatytos sąlygos Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio lentelės 10 punkto kriterijus atitinkančiai veiklai, taip pat veiklos vykdytojai, turintys pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotą TIPK leidimą, tačiau kurie viršija Taisyklių 1 priedo 1 priedelio lentelės 10 punkte nurodytus kriterijus, iki 2016 m. gegužės 1 d. turi gauti taršos leidimą ar pasikeisti pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotą TIPK leidimą ar taršos leidimą gaunant specialiąją leidimo dalį ar ją papildant Taisyklėse nustatyta tvarka.
Papildyta punktu:
Nr. D1-754, 2015-10-23, paskelbta TAR 2015-10-26, i. k. 2015-16737

3. Pavedu:
3.1. regionų aplinkos apsaugos departamentams:
3.1.1. nuo 2014 m. balandžio 15 d. iki 2014 m. birželio 30 d. vykdyti Aplinkos apsaugos agentūrai Taisyklėse pavestas funkcijas;
3.1.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymuose nustatytais pagrindais pagal Taisyklių reikalavimus išduotuose taršos leidimuose nustatytų sąlygų laikymąsi;
3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai:
3.2.1. nuo 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduoti, peržiūrėti, keisti taršos leidimus ir panaikinti jų galiojimą;
3.2.2. nuo 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka keisti pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotus TIPK leidimus ir naikinti jų galiojimą;
3.3. Aplinkos ministerijos struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją konsultuoti suinteresuotus asmenis dėl Taisyklėse nustatytų reikalavimų taikymo.

 

Aplinkos ministras                                                                                                                                                Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. D1-259

TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taršos leidimų (toliau – leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme nurodyto leidimo eksploatuoti įrenginius išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką. Taisyklės nustato vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių ir taršos mažinimo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, aplinkos oro taršos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, atliekų prevencijos ir jų tvarkymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, klimato kaitos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, įgyvendinimą, kitų aplinkos apsaugos priemonių planavimą bei įgyvendinimą.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB), 2006 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (OL L 64, 2006 3 4, p. 52–59, kodifikuota redakcija), 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančia kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3), 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 2004/35/EB (OL 2006 m. L 102, 49 tomas, p. 15), 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialus leidimas 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63), 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p. 1).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-1049, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20406

3. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklių 4.4 papunktyje apibrėžtus įrenginius, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti leidimus, peržiūrinti leidimų sąlygas, keičianti leidimus ir panaikinanti leidimų galiojimą ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD), teikiantys pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl paraiškų leidimams gauti ar pakeisti ir kontroliuojantys leidimų sąlygų laikymąsi. Taisyklės netaikomos mokslinių tyrimų, jų plėtros veiklai arba naujų produktų ir procesų bandymui, veiklos rūšims, nurodytoms Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

II. SĄVOKOS

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. veiklos vykdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį arba tokio įrenginio dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę;
4.2. Neteko galios nuo 2015-04-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

4.3. išmetamų (išleidžiamų) teršalų ribinė vertė – išmetamų (išleidžiamų) teršalų kiekis, išreikštas tam tikrais parametrais, koncentracija ir (ar) lygiu, kurio negalima viršyti per vieną arba kelis laikotarpius;
4.4. įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma vienos arba kelių rūšių Taisyklių 1 priede išvardintus kriterijus atitinkanti veikla ir bet kuri kita toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai susijusi veikla, galinti sukelti aplinkos teršimą ir (arba) kitokias pasekmes ar poveikį aplinkai;
4.5. neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos – įrenginio paleidimas, derinimas, stabdymas, aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.), taip pat nuotėkio buvimas, gedimas.
5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Aplinkos apsaugos įstatyme, Vandens įstatyme, Aplinkos oro apsaugos įstatyme, Atliekų tvarkymo įstatyme, Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

III. BENDRIEJI LEIDIMŲ IŠDAVIMO PRINCIPAI

6. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, privalo turėti leidimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

7. Įrenginiui eksploatuoti išduotame leidime gali būti viena ar kelios specialiosios dalys, priklausomai nuo to, kuriuos Taisyklių 1 priedo kriterijus atitinka įrenginys.
8. Leidimą pagal veiklos vykdytojo pateiktą paraišką išduoda, pakeičia ir jo galiojimą panaikina AAA.
9. Vienas leidimas gali būti išduodamas vienam arba keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), esantiems toje pačioje vietoje (t. y. sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose ar tik inžinerinės infrastruktūros atskirtuose sklypuose). Veiklos vykdytojo prašymu, keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), atitinkantiems Taisyklių 1 priedo 1.1 kriterijų ir esantiems vienos savivaldybės teritorijoje, gali būti išduotas vienas leidimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

10. Veiklos vykdytojas leidimą naujam įrenginiui eksploatuoti privalo gauti iki įrenginio eksploatavimo pradžios. Esant įrenginio pakeitimui, kuris sąlygoja kitokias leidimo sąlygas, negu buvo nustatytos leidime, leidimas turi būti pakeičiamas iki pakeitimo įrenginyje įdiegimo.
11. Leidimas gali būti išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas) tokios procedūros yra privalomos. Kai pagal PAV įstatymą poveikio aplinkai vertinimo procedūros neprivalomos, o veiklos vykdytojas pagal šių Taisyklių reikalavimus turi gauti ar pakeisti leidimo specialiąją dalį nuotekų tvarkymas ir išleidimas arba aplinkos oro taršos valdymas, veiklos vykdytojas turi įrodyti AAA, kad:
11.1. veiklos vykdymo metu su nuotekomis išleidžiami teršalai aplinkoje neviršija jiems nustatytos aplinkos kokybės normos (ribinės ar kitos vertės). Turi būti atliktas poveikio priimtuvui vertinimas, kai tai privaloma pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus;
11.2. veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos, nustatytos Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Dėl to turi būti atliktas išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimas (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (toliau – foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka) nustatytus reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

12. Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš įrenginių išduodamas, pakeičiamas ir jo galiojimas panaikinamas Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 7 straipsnio ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
13. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui, tačiau nustatydama leidimo sąlygas, AAA gali nustatyti sąlygas tam tikram laikotarpiui, po kurio leidimo sąlygos turi būti peržiūrimos, keičiamos ar leidimas gali būti panaikintas Taisyklių nustatyta tvarka.
131. 13 punktas netaikomas specialiajai leidimo daliai „Laivų perdirbimas“, kuri išduodama terminuotam laikui, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 14 straipsnio 1 dalyje. Pasibaigus specialiosios leidimo dalies „Laivų perdirbimas“ galiojimo terminui, turi būti išduodama nauja specialioji leidimo dalis „Laivų perdirbimas“ Taisyklių nustatyta tvarka. Tokiu atveju netaikomas Taisyklių 11 punkto reikalavimas atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, jei nesikeičia laivų perdirbimo veiklos sąlygos.
Papildyta punktu:
Nr. D1-1049, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20406

14. Išduodant, pakeičiant leidimus, nustatant leidimo sąlygas ir eksploatuojant įrenginius turi būti užtikrintas Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytų principų laikymasis.

IV. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI RENGIMO REIKALAVIMAI

15. Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti forma pateikta Taisyklių 2 priede.
16. Paraišką sudaro bendroji paraiškos dalis, specialioji (-iosios) paraiškos dalis (-ys). Su paraiška Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka teikiami kiti dokumentai.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

17. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis PAV įstatymu, iš techninio ar statybos projekto, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos (toliau – Inventorizacijos ataskaita), parengtos vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340, jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus buvo rengti.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

18. Bendrojoje paraiškos dalyje turi būti nurodyta:
18.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

18.2. trumpa aprašomojo pobūdžio informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą (išleidimą), nurodant jų eksploatacijos pradžią, įrenginių techninius parametrus, nepriklausomai nuo to, ar tie įrenginiai atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas technologijas, jų pajėgumus, juose vykdomą veiklą, naudojamas medžiagas ir mišinius; išmetamų (išleidžiamų) teršalų šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

18.3. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

18.4. Neteko galios nuo 2015-04-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

18.5.    priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;
18.6.    planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos/pavojaus bei saugumo/atsargumo frazės, saugos duomenų lapai;
18.7. įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

18.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei yra pateikta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

18.9.    informacija apie neįprastas (neatitiktines) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos;
18.10. Neteko galios nuo 2015-04-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

18.11. Neteko galios nuo 2015-04-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

181. Jei veiklos vykdytojas nori gauti leidimą kelių įrenginių ar jų dalių eksploatavimui, Taisyklių 18.5–18.9 papunkčiuose nurodytą informaciją paraiškoje turi pateikti atskirai (t. y. atskirose lentelėse) apie kiekvieną įrenginį, kurio eksploatavimui reikia turėti leidimą.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

19. Specialiosios paraiškos dalys:
19.1.    nuotekų tvarkymas ir išleidimas;
19.2.    aplinkos oro taršos valdymas;
19.3.    klimato kaitos valdymas;
19.4.    atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas;
19.5.    vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių.
19.6. laivų perdirbimas;
Papildyta punktu:
Nr. D1-1049, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20406

20. Pareiškėjas rengia bendrąją paraiškos dalį ir tą (-as) specialiąją (-ąsias) paraiškos dalį (-is), pagal kurią (-as) turi būti išduotas ar pakeistas leidimas. Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikalinga konkreti Taisyklių 38 punkte nurodyta specialioji leidimo dalis, nurodyti Taisyklių 1 priede. Kiekviena specialioji paraiškos dalis rengiama pagal Taisyklių 2 priedo atitinkamame priedėlyje pateiktą formą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

21. Specialiąją dalį „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 1 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 1 priedėlis):

21.1. susidarančių (ar planuojamų susidaryti) nuotekų rūšis, paviršinis vandens telkinys (priimtuvas), į kurį ketinama išleisti nuotekas;
21.2.    planuojamų išleisti nuotekų kiekis ir jų užterštumas, tarp jų prioritetinėmis medžiagomis;
21.3. kartu su šia dalimi pateikiami išleidžiamų į aplinką teršalų inventorizacijos ir (ar) poveikio nuotekų priimtuvui apskaičiavimo dokumentai, parengti pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), reikalavimus;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

21.4.    prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedama vandenų taršos prioritetinėmis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai šiomis medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus.
21.5. papildoma informacija dėl paviršinių nuotekų išleidimo, nurodyta Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

22. Specialiąją paraiškos dalį „Aplinkos oro taršos valdymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 2 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama informacija apie (2 priedo 2 priedėlis):
22.1.    numatomus išmesti iš visų įrenginių į aplinkos orą teršalus ir kiekvieno jų bendrą kiekį;
22.2.    kiekvieno įrenginio stacionarius taršos šaltinius, iš kurių į aplinkos orą išmetami teršalai;
22.3.    numatomą taršą į aplinkos orą iš kiekvieno įrenginio kiekvieno stacionaraus taršos šaltinio;
22.4.    įrenginyje eksploatuojamus (numatomus eksploatuoti) aplinkos oro teršalų valymo įrenginius, taikomas aplinkos oro taršos prevencijos priemones;
22.5.    kiekvieno įrenginio taršą į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms;
22.6.    prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami dokumentai:
22.6.1. pagrindžiantys išmetamo į aplinkos orą teršalų kiekio apskaičiavimą;
22.6.2. išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimo dokumentai.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

23.       Specialiąją paraiškos dalį „Klimato kaitos valdymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 5 dalyje nurodytą kriterijų. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 3 priedėlis):
23.1.    planuojamos išmesti šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD);
23.2.    įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD ir stebėsenos plano pateikimo data.
23.3. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami šie dokumentai:
23.3.1. ŠESD stebėsenos ir apskaitos planas, parengtas veiklos vykdytojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatyta tvarka;
23.3.2. veiklos vykdytojo įsipareigojimas, nurodytas Taisyklių 2 priedo 8 priedėlyje, teikti iki kiekvienų metų kovo 31 d. ŠESD ataskaitas bei kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

24.  Specialiąją paraiškos dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 3 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama:
24.1. informacija pagal Taisyklių 2 priedo 4 priedėlio A ir (ar) B dalis;
24.2.  papildoma informacija, nurodyta specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms taikomuose teisės aktuose:
24.2.1. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla – papildomi duomenys pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus;
24.2.2. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų apdorojimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;
24.2.3. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma statybinių atliekų apdorojimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1–637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;
24.2.4. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;
24.2.5. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo veikla – papildomi duomenys pagal Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“;
24.2.6. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;
24.2.7. paraiškoje leidimui eksploatuoti atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginį – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;
24.2.8. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma atliekų šalinimo sąvartynuose veikla, – papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“;
24.2.9. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma pavojingųjų atliekų maišymo su kitomis pavojingosiomis atliekomis ar medžiagomis, įskaitant pavojingųjų medžiagų skiedimą, operacijos, – papildomi duomenys pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas sąlygas;
24.3. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami šie dokumentai:
24.3.1. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, parengtas pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-111 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas);
24.3.2.  atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, parengtas pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas), nuostatas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

25. Specialiąją dalį „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 4 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 5 priedėlis):
25.1. paviršinio vandens telkinio, iš kurio planuojama išgauti vandenį, pavadinimas ir kategorija, identifikavimo kodas, tiksli vandens išgavimo vieta;
25.2. vandens telkinio charakteristika ir planuojamas išgauti vandens kiekis;
25.3. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedama informacija apie stacionariųjų vandens išgavimo įrenginį (techniniai dokumentai, statybos projektas ir pan.).
251. Specialiąją paraiškos dalį „Laivų perdirbimas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 6 punkte nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 6 priedėlis):
251.1. laivų perdirbimo metodas (-ai), naudojamas (-i) įrenginyje;
251.2. numatomas didžiausio galimo perdirbti įrenginyje laivo tipas ir dydis;
251.3. planuojamas didžiausias įrenginyje laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis vienu metu;
251.4. planuojamas didžiausias įrenginyje vienu metu perdirbamų laivų kiekis;
251.5. planuojama didžiausia įrenginio metinė laivų perdirbimo apimtis;
251.6. planuojamas didžiausias vienu metu įrenginyje laikyti laivų perdirbimo metu susidariusių atliekų kiekis (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir įrenginyje neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);
251.7. planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir įrenginyje neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);
251.8. jei įrenginyje planuojama perdirbti 500 GT ir didesnius laivus, pateikiama informacija apie perdirbamo laivo struktūroje ir (ar) įrangoje esančias pavojingąsias medžiagas, įskaitant ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose, ir kaip jos bus laikomos ir tvarkomos (jei šios medžiagos netampa atliekomis). Įrenginiui, kuriame perdirbami mažesni nei 500 GT laivai, ši informacija pateikiama tuo atveju, jei planuojama perdirbti laivus, kurių struktūroje ir (ar) įrangoje yra pavojingųjų medžiagų (2 priedo 6 priedėlio 3 lentelė);
251.9. su paraiška leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma laivų perdirbimo veikla, pateikiami kiti papildomi duomenys, kaip bus vykdomi laivų perdirbimo įrenginiams Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;
251.10. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami dokumentai:
251.10.1. laisvos formos prašymas įtraukti į Europos laivų perdirbimo kompleksų sąrašą, jei įrenginys atitinka Reglamente (ES) Nr. 1527/2013 nustatytus reikalavimus;
251.10.2. laivų perdirbimo įrenginio planas;
251.10.3. teršimo incidentų likvidavimo lokalinis planas.
Papildyta punktu:
Nr. D1-1049, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20406

26. Su paraiška teikiami šie dokumentai ar veiklos vykdytojo patvirtinti jų nuorašai:
26.1. žemėlapis, kuriame pažymėta įrenginio vieta saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymo atžvilgiu, pažymėti ir sunumeruoti taršos šaltiniai, vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių vietos;
26.2. ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa, parengta vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

26.3. Neteko galios nuo 2015-04-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

26.4. užpildyta Taisyklių 2 priedo 7 priedėlyje pateikta deklaracija;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

26.5. užpildyta Taisyklių 2 priedo 8 priedėlyje pateikta deklaracija. Šią deklaraciją pildo veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 5 dalyje nurodytą kriterijų.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

27.       Jeigu AAA nepakanka duomenų ir informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, AAA paraiškos derinimo metu turi teisę motyvuotai pareikalauti, kad veiklos vykdytojas pateiktų papildomus duomenis ir informaciją, nurodydama, kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.
28.       Pareiškėjas gali nurodyti, kokius duomenis pagal teisės aktų reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi. Tokia informacija nepateikiama paraiškoje, bet pateikiama specialiame voke ir privalo būti saugoma AAA teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenys, veiklos vykdytojo nurodyti kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo.

V. PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR PAKEISTI TEIKIMAS IR DERINIMAS

29. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taisykles reikalaujamais kartu pateikti dokumentais ir paraiškos (su kitais kartu teikiamais dokumentais) įrašu skaitmeninėje laikmenoje pateikiama AAA. Paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateiktas vienu iš šių formatų: *.doc, *.docx, *.odt; kiti kartu pateikiami dokumentai turi būti pateikti *.pdf, *.doc; *.docx; *.xls. *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai). Pateikiamas 1 paraiškos egzempliorius. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti taip pat gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

30. Gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA ją vertina ir derina šia tvarka:
30.1. užregistruoja ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymą, leidimo sąlygoms nustatyti;
30.2. gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:
30.2.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užregistravimo dienos teikia šios paraiškos (su kartu pateiktais dokumentais) elektroninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla, pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos RAAD turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Jeigu RAAD per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;
30.2.2. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų ir (ar) RAAD pateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams, jei nepakanka dokumentų ar informacijos, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, AAA raštu pateikia apibendrintas savo ir RAAD pastabas pareiškėjui, nurodydama jam apie prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu su paraiška pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką;
30.2.3. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, RAAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams arba per Taisyklių 30.2.1 papunktyje nustatytą laikotarpį nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams ir jei pakanka dokumentų ar informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį;
30.3. gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti be specialiosios paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:
30.3.1. jei paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, ir išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška yra priimta;
30.3.2. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, nepakanka dokumentų ar informacijos, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, AAA raštu pateikia savo pastabas pareiškėjui, nurodydama jam apie prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

31. AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos:
31.1. patikslintą paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:
31.1.1. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos teikia šios paraiškos (su kartu pateiktais dokumentais) elektroninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla. RAAD ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo iš AAA dienos įvertina paraišką ir kartu su paraiška pateiktus dokumentus ir pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus AAA, kuriuos prireikus AAA aptaria su RAAD ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos priima sprendimą dėl paraiškos. Esant reikalui, prieš priimant sprendimą dėl paraiškos priėmimo, institucijų pastabos gali būti aptartos su veiklos vykdytoju. Jeigu RAAD per šiame papunktyje nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;
31.1.2. jei patikslinta paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, RAAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams arba per Taisyklių 31.2.1 papunktyje nustatytą laikotarpį RAAD neatsako ir jei pakanka dokumentų ar informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį;
31.2. gavusi patikslintą paraišką be specialiosios paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ – įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus ir priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, arba grąžina ją, nurodydama grąžinimo priežastis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

311. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu atveju (toliau – Garantija), AAA, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, informuodama veiklos vykdytoją apie sprendimą dėl Taisyklių 24.3.2 papunktyje nurodyto dokumento suderinimo nurodo, kad sprendimas priimti paraišką leidimui gauti ar pakeisti bus priimtas, kai veiklos vykdytojas AAA pateiks Garantiją.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

312. Kai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti Garantiją, AAA priima sprendimą priimti paraišką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Garantijos pateikimo AAA dienos.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

313. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA nenurodė ir (ar) neprašė nagrinėdama pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti. Ši nuostata netaikoma, jei patikslintoje paraiškoje pasikeitė kiti duomenys ar informacija arba atsirado kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių gali kilti neaiškumų, nors dėl jų nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

32. Kiekvieną kartą, gaudama ar priimdama paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA tituliniame paraiškos lape pažymi paraiškos gavimo ir priėmimo datą.

VI. REIKALAVIMAI LEIDIMUI AR JO PAKEITIMUI RENGTI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

33.       Pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą leidimą rengia AAA.
34. Leidimui rengti arba pakeisti naudojami veiklos vykdytojo paraiškoje pateikti duomenys ir kartu su paraiška pateikti dokumentai, aplinkos ministro įsakymu patvirtinti teisės aktai, kuriuose nustatyti reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai (kai tokie reikalavimai nustatyti), planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba informacijos atrankai ir atrankos išvados duomenys (jei buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

35.  Rengiant leidimą, AAA privalo aptarti su veiklos vykdytoju visus ginčytinus klausimus, įskaitant išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio apskaičiavimo metodo (metodikų) pasirinkimą, išmetamo (/išleidžiamo) teršalų kiekio (koncentracijos) matavimo metodų pasirinkimą, duomenų vertinimą.
36.       Leidimą sudaro:
36.1.    titulinis lapas;
36.2.    specialioji (-iosios) dalis (-ys), kurioje (-iose) nustatomos leidimo sąlygos;
36.3. leidimo priedai, kuriuose gali būti nustatytos leidimo sąlygos Taisyklių 50 punkte nustatyta tvarka ir kurie gali būti skaitmeninėje laikmenoje:
36.3.1. AAA priimta paraiška leidimui gauti arba pakeisti;
36.3.2. ŠESD stebėsenos planas;
36.3.3. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;
36.3.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

36.3.5. AAA sprendimas (ar sprendimai) dėl leidimo pakeitimo, nurodytas Taisyklių 50 punkte;
36.3.6. leidimo priedų sąrašas, kuris gali būti koreguojamas pakeitus priedus ar AAA priėmus sprendimą dėl leidimo pakeitimo (3 priedo 8 priedėlis).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

37. Leidimo tituliniame lape pasirašo AAA atsakingi asmenys ir nurodomas veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas, ūkinės veiklos objekto pavadinimas, leidimą sudarančios specialiosios dalys, leidimo išdavimo ir keitimų datos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

38.  Leidimo sąlygos vienoje ar keliose specialiosiose leidimo dalyse nustatomos įrenginiui pagal Taisyklių 1 priedo kriterijus, dėl kurių įrenginiui reikia gauti leidimą:
38.1.    specialiojoje leidimo dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ (3 priedo 1 priedėlis) nurodoma:
38.1.1. vandens telkinys (priimtuvas), į kurį leidžiama išleisti nuotekas ir tiksli išleidimo vieta;
38.1.2. leidžiamų išleisti nuotekų kiekis ir jų užterštumas (normatyvai), tarp jų prioritetinėmis medžiagomis;
38.1.3. kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti, nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

38.2.    specialiojoje leidimo dalyje „Aplinkos oro taršos valdymas“ (3 priedo 2 priedėlis) nurodoma:
38.2.1. bendras leidžiamų išmesti į aplinkos orą teršalų sąrašas, kiekvieno teršalo kiekis ir bendras jų kiekis;
38.2.2. leidžiama tarša į aplinkos orą iš kiekvieno stacionaraus taršos šaltinio;
38.2.21. įrenginio eksploatavimo reglamentavimas neįprastomis (neatitiktinėmis) veiklos sąlygomis, apie kurias veiklos vykdytojas pateikė informaciją pagal Taisyklių 18.9 papunktį, ir įrenginio eksploatavimo reglamentavimas, atsižvelgiant į paraiškoje pagal Taisyklių 18.5 papunktį pateiktą informaciją apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

38.2.3. kitos sąlygos, jei yra būtinybė mažinti aplinkos oro taršą arba gerinti aplinkos oro kokybę;
38.3.    specialiojoje leidimo dalyje „Klimato kaitos valdymas“ (3 priedo 3 priedėlis) nurodoma:
38.3.1. šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD ir jų pavadinimas;
38.3.2. ŠESD stebėsenos ir apskaitos plano pateikimo ir tvirtinimo data;
38.4. Specialiojoje leidimo dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant jų paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ nurodoma:
38.4.1. informacija pagal Taisyklių 3 priedo 4 priedėlio A ir (ar) B dalis;
38.4.2. kitos sąlygos atliekų apdorojimui ir (ar) laikymui nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

38.5.    Specialiojoje leidimo dalyje „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių,“ (3 priedo 5 priedėlis) nurodoma:
38.5.1. paviršinio vandens telkinio, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, pavadinimas ir kategorija, identifikavimo kodas, tiksli vandens išgavimo vieta;
38.5.2. leidžiamas išgauti vandens kiekis.
38.5.3. kitos sąlygos vandens išgavimui iš paviršinių vandens telkinių nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

38.6. specialiojoje leidimo dalyje „Laivų perdirbimas“ nurodoma:
38.6.1. įrenginyje leidžiamas taikyti laivų perdirbimo metodas (-ai);
38.6.2. įrenginyje leidžiamas didžiausias perdirbti laivo tipas ir dydis;
38.6.3. didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis įrenginyje;
38.6.4. didžiausias leidžiamas įrenginyje vienu metu perdirbamų laivų kiekis;
38.6.5. didžiausia įrenginio metinė laivų perdirbimo apimtis;
38.6.6. didžiausias leidžiamas įrenginyje vienu metu laikyti atliekų, susidariusių laivo perdirbimo metu, kiekis (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);
38.6.7. tolimesnis atliekų apdorojimas (taikoma įrenginiams, kuriuose laivu perdirbimo metu susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje yra laikomos trumpiau nei Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);
38.6.8. įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos, įskaitant pavojingųjų atliekų laikymą ir (ar) tvarkymą;
38.6.9. pavojingųjų medžiagų, įskaitant nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose, saugojimas, tvarkymas (jei po laivo perdirbimo jos netampa atliekomis);
38.6.10. įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos dėl pavojingųjų medžiagų laikymo, tvarkymo;
38.6.11. įrenginio veiklos apribojimai ir (ar) kitos sąlygos laivų perdirbimui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
38.6.12. šios specialiosios leidimo dalies galiojimo terminas.
Papildyta punktu:
Nr. D1-1049, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20406

39.  AAA, įvertinusi paraiškoje pateiktus duomenis ir dokumentus, įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, leidime gali nustatyti griežtesnes išmetamų (išleidžiamų) teršalų ribines vertes negu nustatytos tam tikros ūkinės veiklos vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, jeigu iš įrenginio stacionarių taršos šaltinių išmetamas (išleidžiamas) teršalų kiekis viršija tiems teršalams nustatytą aplinkos kokybės normą.

VII. LEIDIMO IŠDAVIMAS, LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR LEIDIMO PAKEITIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

40. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas, arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ar pakeisti AAA sprendimu, kuris surašomas ant AAA blanko. Leidimas ar jo pakeitimas rengiamas pagal veiklos vykdytojo parengtą ir AAA priimtą paraišką.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

41. Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priimti paraišką priėmimo AAA dienos. Dėl objektyvių priežasčių AAA motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo priimti. Veiklos vykdytojui apie leidimo išdavimo ar pakeitimo termino pratęsimą pranešama raštu, nurodant pratęsimo priežastis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

42. AAA parengia 3 leidimo ar jo pakeitimo egzempliorius (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis AAA, 3-iasis Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD). Kiekvienas egzempliorius patvirtinamas AAA spaudu, leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeitus leidimą, jo registracijos numeris nekeičiamas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

43.       Vienas leidimo egzempliorius kartu su šio leidimo išdavimu ir jo pakeitimu susijusiais dokumentais saugomas AAA Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

VIII.

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

44.       Leidimas keičiamas esant bent vienai iš Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 6 dalyje nurodytų pakeitimo sąlygų.
45. Leidimui pakeisti veiklos vykdytojas pateikia AAA paraišką leidimui pakeisti ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Keičiant leidimą, pakeičiama visa specialioji dalis, kurioje pasikeitė duomenys ir surašomas naujas leidimo titulinis lapas (viršelis). Jeigu keičiami tik Taisyklių 36.3.2–36.3.4 papunkčiuose nurodyti leidimo priedai, nekeičiant leidimo sąlygų, paraiška neteikiama. Šie dokumentai keičiami pagal šių dokumentų rengimui ir (ar) keitimui nustatytus reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

46.       AAA sprendimas išduoti pakeistą leidimą priimamas Taisyklėse naujo leidimo išdavimui nustatyta tvarka ir terminais.
461. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai arba apie bet kokius planuojamus atliekų tvarkymo įrenginyje vykdomos atliekų apdorojimo (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir (ar) laikymo veiklos pakeitimus.  Pranešime veiklos vykdytojas pateikia informaciją remdamasis atliktų PAV procedūrų dokumentais, jei tokios procedūros atliktos, arba išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

47. Siekdama, kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas ir leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:
47.1. kai veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša yra didelė ir įrenginys eksploatuojamas pažeidžiant leidime nustatytas sąlygas;
47.2. pasikeitus teisės aktų reikalavimams, pagal kuriuos nustatomos leidimo sąlygos;
47.3. atlikus aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją (toliau – inventorizacijos ataskaita) pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
47.4. veiklos vykdytojo prašymu, kai leidime nustatytos sąlygos tam tikram laikotarpiui;
47.5. gavusi Taisyklių 461 punkte nurodytą informaciją;
47.6. kai RAAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustatė, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

47.7. veiklos vykdytojo prašymu, jeigu per metus laiko (bet ne mažiau kaip 5 laboratoriniai tyrimai (bent vienas iš jų valstybės laboratorinės kontrolės) iš eilės) išleidžiamose nuotekose nebuvo nustatytos pavojingos medžiagos, nurodytos Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytos ribinės koncentracijos viršijimas arba tokia medžiaga nebuvo aptikta (jeigu pavojinga medžiaga nenurodyta Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede arba jai nenustatyta ribinė koncentracija);
47.8. kai leidime nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše ribinės vertės ir sąlygos šioms medžiagoms išleisti su nuotekomis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

48. Leidimo sąlygos Taisyklių 47.8 papunktyje nurodytu atveju turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas ketveri metai, skaičiuojant nuo pirmojo pagal Taisykles išduoto ar pakeisto leidimo išdavimo ar pakeitimo datos. Peržiūrint leidimo sąlygas, vadovaujamasi Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais reikalavimais.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

49.       Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi RAAD atliktų tikrinimų rezultatais ir veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis. Jei nepakanka informacijos leidimo sąlygoms peržiūrėti ir įvertinti, AAA turi teisę prašyti veiklos vykdytojo pateikti informaciją, būtiną leidimo sąlygoms peržiūrėti, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo (/išleidimo) monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis. Veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba raštu paaiškinti, kodėl prašomos informacijos negali pateikti.
491. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 47.3 papunkčiu, dėl leidimo pakeitimo sprendžiama įvertinant šiuos kriterijus:
491.1. kai veiklai taikomi PAV įstatymo reikalavimai ir inventorizacijos ataskaitoje nustatoma:
491.1.1. naujas leidime nenurodytas taršos šaltinis – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymo reikalavimus;
491.1.2. naujas teršalas leidime nurodytame taršos šaltinyje – dėl leidimo pakeitimo sprendžiama pagal veiklos vykdytojo kartu su inventorizacijos ataskaita pateikto išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimo (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo) rezultatus;
491.1.3. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra ne daugiau kaip 15 proc. didesnė už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas nekeičiamas;
491.1.4. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra 15–25 proc. didesnė už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka;
491.1.5. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra didesnė daugiau kaip 25 proc. už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymo reikalavimus;
491.1.6. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra mažesnė už nustatytą leidimo sąlygose – veiklos vykdytojas gali prašyti pakeisti leidimo sąlygas Taisyklėse nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis.
491.2. jeigu veiklai netaikomi PAV įstatymo reikalavimai ir inventorizacijos ataskaitoje nustatoma:
491.2.1. naujas leidime nenurodytas taršos šaltinis – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka;
491.2.2. naujas teršalas leidime nurodytame taršos šaltinyje – dėl leidimo pakeitimo sprendžiama pagal veiklos vykdytojo kartu su inventorizacijos ataskaita pateikto išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimo (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo) rezultatus;
491.2.3. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra ne daugiau kaip 15 proc. didesnė už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas nekeičiamas;
491.2.4. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra didesnė daugiau kaip 15 proc. už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka;
491.2.5. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra mažesnė už nustatytą leidimo sąlygose – veiklos vykdytojas gali prašyti pakeisti leidimo sąlygas Taisyklėse nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

492. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 47.5 papunkčiu, atlikus peržiūrą, leidimas turi būti pakeistas, nustačius, kad planuojama pakeisti:
492.1. nepavojingų atliekų:
492.1.1. didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų, įskaitant atliekų apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekį;
492.1.2. didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį;
492.1.3. atliekų apdorojimo ir (ar) laikymo veiklą (veiklos rūšies kodą), nurodytą Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 4 priede;
492.1.4. projektinį įrenginio pajėgumą.
492.2. pavojingųjų atliekų:
492.2.1. pavojingųjų atliekų technologinio srauto didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekį;
492.2.2. pavojingųjų atliekų technologinio srauto didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį;
492.2.3. pavojingosios atliekos apdorojimo ir (ar) laikymo veiklą (veiklos rūšies kodą), nurodytą Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede;
492.2.4. projektinį įrenginio pajėgumą.
Papildyta punktu:
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

50. Leidimo sąlygas AAA privalo peržiūrėti per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 47.1 ir 47.3–47.8 papunkčiuose nurodytos informacijos gavimo dienos arba per 40 darbo dienų nuo 47.2 papunktyje nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos. AAA, atlikusi leidimo sąlygų peržiūrą, priima sprendimą, kurį surašo ant AAA blanko, dėl leidimo pakeitimo, kuris pridedamas prie leidimo, įtraukiamas į leidimo priedų sąrašą ir pateikiamas veiklos vykdytojui ir atitinkamam RAAD. Jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma, kad leidimą reikia pakeisti, AAA sprendime nurodo, kokias leidimo dalis ir kokiu pagrindu reikia pakeisti, ir nustato terminą pateikti paraišką leidimui pakeisti (ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų). Jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma, kad pagrindo keisti leidimą nėra, AAA sprendime nurodo pagrindą, kuriuo vadovaudamasi atliko leidimo sąlygų peržiūrą, motyvus, kuriais vadovaudamasi priėmė šį sprendimą, ir, jei reikia, nurodo įrenginio pavadinimą, leidimo specialiosios dalies lentelės numerį ir pavadinimą, galiojančias sąlygas, kurias reikia tikslinti, ir kaip jos tikslinamos. Šiomis patikslintomis sąlygomis turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo sąlygų laikymosi kontrolę.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

51.       Jeigu pasikeičia tik fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas (nesikeičiant įrenginio eksploatavimo vietai), leidimas pakeičiamas vadovaujantis šiomis nuostatomis:
51.1. leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą pakeisti leidimą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklių 23.3, 24.3, 26.2–26.5 papunkčiuose nuodytus dokumentus ar kitus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje pateikta informacija, jei jie buvo teikti su paraiška leidimui gauti ar pakeisti;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

51.2.    AAA privalo pakeisti leidimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 51.1. punkte nurodytų duomenų ir dokumentų gavimo. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, leidimo pakeitimo terminas skaičiuojamas nuo visų leidimui pakeisti reikalingų dokumentų gavimo dienos;
51.3. sprendimas pakeisti leidimą surašomas ant AAA blanko. Sprendime turi būti nurodyta, koks asmuo (-ys) nuo sprendimo priėmimo dienos laikomas (-i) asmeniu (-imis), eksploatuojančiu (-iais) įrenginį, kuriam išduotas leidimas. Pakeičiant leidimą, pakeičiamas leidimo titulinis lapas. Leidimo registracijos numeris nekeičiamas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

511. AAA apie leidimo pakeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja atitinkamą RAAD ir pateikia pakeistą leidimo titulinį lapą ir pakeistas leidimo dalis.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

VIII. LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

52.       Leidimo galiojimas panaikinamas Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 9 dalyje nustatytais pagrindais.
53.       Apie ketinimą panaikinti leidimo galiojimą jo turėtojas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų, nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis. Šio punkto reikalavimas netaikomas:
53.1.    likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei asmens teisių perėmėjas Taisyklėse nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo pakeitimo;
53.2.    kai panaikinti leidimą prašo pats veiklos vykdytojas.
54. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Sprendimas surašomas ant AAA blanko, jame nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. AAA sprendimas pateikiamas veiklos vykdytojui ir atitinkamam RAAD.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

IX. LEIDIMO SĄLYGŲ LAIKYMASIS IR KONTROLĖ

Skyriaus numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

55.       Leidimo sąlygų ir Taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
551. Taisyklių 50 punkte nurodytu sprendimu (-ais) turi vadovautis veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, (-ius), kuriam (kuriems) išduotas leidimas, ir RAAD, vykdantis leidimo sąlygų laikymosi kontrolę.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

56. Neplaniniai aplinkosauginiai tikrinimai atliekami kuo skubiau, kai reikia ištirti su aplinkosauga susijusius skundus, ekologines avarijas, incidentus ir pažeidimus ir, kai reikia – prieš leidimo išdavimą, peržiūrėjimą arba pakeitimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

561. Po kiekvieno RAAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo, kai nustatoma, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas, RAAD privalo nedelsiant raštu informuoti AAA apie nustatytą leidimo sąlygų pažeidimą.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

X. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

57. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbia išduotų leidimų ar jų pakeitimų (be priedų, išskyrus nurodytus Taisyklių 36.3.5 ir 36.3.6 papunkčiuose) elektronines versijas ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

58.       Veiklos vykdytojas turi teisę AAA sprendimus arba neveikimą skųsti administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
581. Leidimuose klaidos ištaisomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje nustatytais teisiniais pagrindais ir sąlygomis šia tvarka:
581.1. AAA, išdavusi ar pakeitusi leidimą ir pastebėjusi ar gavusi iš veiklos vykdytojo ar kontrolę vykdančios institucijos raštu pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, kurios gali turėti esminės įtakos leidime nustatytų sąlygų laikymuisi ar institucijų atliekamai leidimų sąlygų laikymosi kontrolei, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti;
581.2. klaidos pripažinimo technine klaida būtina sąlyga yra fakto konstatavimas, kad toks ištaisymas nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Gali būti patikslinti ir ištaisyti netikslūs ir klaidingi duomenys, jeigu į išduotą ar pakeistą leidimą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kuriais remiantis buvo įrašyti;
581.3. AAA, baigusi administracinę procedūrą dėl klaidų ištaisymo, per 3 darbo dienas raštu informuoja veiklos vykdytoją ir atitinkamą RAAD apie klaidas, jas nurodo ir kartu išsiunčia pataisytą arba naują leidimą, ir paskelbia informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą ar naują leidimą savo interneto svetainėje.
Papildyta punktu:
Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

59.       Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________