Kas tai yra TIPK ?  

Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) tai būdas užtikrinti, kad įmonių veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai, o ne atskiroms jos dalims. Taršos integruota prevencija ir kontrolė reiškia, kad visos galimo ūkinės veiklos poveikio aplinkai rūšys turi būti išanalizuojamos, o ūkinės veiklos metu jos turi būti valdomos ir kontroliuojamos.

Tikslas

Integruoto požiūrio į taršos kontrolę tikslas yra užkirsti kelią teršalų išmetimui į orą, vandenį ar dirvožemį visur, kur įmanoma, atsižvelgiant į atliekų tvarkymą, o ten, kur neįmanoma, – siekti jį sumažinti iki minimumo, kad būtų pasiektas aukštas aplinkos apsaugos lygis.

TIPK taisyklių bendrieji reikalavimai

  • Gamybos metu į orą ir vandenį išmetamų/ išleidžiamų, bei į dirvožemį patenkančių teršalų mažinimas (švaresnių  technologijų taikymas, mažiau pavojingų medžiagų naudojimas, tinkamų žaliavų parinkimas). 
  • Racionalus gamtos išteklių  ir efektyvus energijos naudojimas.
  • Atliekų mažinimas, jų  pakartotinis panaudojimas, tvarkymas  bei saugus šalinimas.
  • Aplinkos apsaugos priemonės neatitiktinėmis sąlygomis, avarijų prevencijos ir kontrolės, bei padarinių likvidavimo priemonės, teritorijos sutvarkymas nutraukus ūkinę veiklą.
  • Taršos, susidarančios gamybos metu, kontrolė (valymo technologijų taikymas).
  • Priemonės triukšmui ir vibracijai, kvapams mažinti. 
  • Eksploatuojant ūkinės veiklos objektus, neturi būti pažeidžiamos nustatytos aplinkos kokybės normos.
  • Nustatyta tvarka vykdomas ūkio subjektų aplinkos monitoringas.