Kas tai yra TARŠOS leidimai?  

Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nuostatomis, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, išduodami Taršos leidimai arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 patvirtinų "Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių" (toliau - Taisyklės) nuostatas, Taršos leidimus privalo gauti įmonės kurios eksploatuoja Taisyklių 1 priede nurodytus įrenginius.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės iš dalies pakeičia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (toliau – 2002 m. TIPK taisyklės, TIPK leidimas). Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkančių įrenginių eksploatavimui taršos leidimai išduodami ar keičiami nuo 2014 m. balandžio 15 d., pateikus paraišką Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus atitinkantiems įrenginiams, kurių eksploatavimui iki 2014 m. balandžio 15 d. nereikėjo turėti pagal 2002 m. TIPK taisykles išduoto TIPK leidimo, taršos leidimas turi būti gautas iki 2014 m. lapkričio 1 d. Taisyklėse nustatyta tvarka.