TARSOS leidimai
 
  Kurios įmonės privalo turėti TARŠOS leidimą ?  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priede nurodyti kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui būtini TARŠOS leidimai.

Suvestinė redakcija nuo2018-01-17

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
1 priedas

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA LEIDIMO

1. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES NUOTEKŲ TVARKYMUI IR IŠLEIDIMUI

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus);
1.2. į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles);
1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha; 
1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio);
1.5. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas;
1.6. išleidžiama (planuojama išleisti) į paviršinius vandens telkinius 5 m3 per parą ir daugiau vandens (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti vandens kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus) iš žuvininkystės tvenkinių.

2. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMUI

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė negu 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį;
Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-995, 2017-12-14, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20260
2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 0,5 MW arba didesnė, bet nesiekia 1 MW;
Papunkčio pakeitimai: Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852 Nr. D1-995, 2017-12-14, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20260
2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, išskyrus:
2.3.1. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, auginimo įrenginių stacionarių taršos šaltinių;
2.3.2. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominalus šiluminis galingumas yra iki 20 MW ir kurie patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, taikymo sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius;
2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie:
2.3.3.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tirpiklių tvarka), turi būti registruojami, t. y. patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant pasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklio suvartojimo riba;
2.3.3.2. nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytą veiklą nepasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba.
Punkto pakeitimai: Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852.

3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI) IR LAIKYMUI

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar) laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;
Punkto pakeitimai: Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852
Nr. D1-270, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10626

3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį;
3.3. kasybos pramonės atliekų laikymui kasybos pramonės atliekų įrenginiuose.
Punkto pakeitimai: Nr. D1-252, 2015-03-30, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04852

4. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES PAVIRŠINIO VANDENS IŠGAVIMUI

Išgaunama (planuojama išgauti) 100 m3 per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjiškos sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW).

5. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KLIMATO KAITOS VALDYMUI

Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti).

6. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES LAIVŲ PERDIRBIMUI


Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte.
Papildyta punktu: Nr. D1-1049, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20406

_________________________

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedo 1 priedėlis

VEIKLOS RŪŠYS, KURIOMS TAIKOMOS IŠIMTYS TURĖTI LEIDIMO DALĮ DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO (TAIKOMA ĮMONĖMS, KURIOS GAMYBOS VIETOJE NAUDOJA ARBA ŠALINA, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI ARBA ŠALINTI, TIK SAVO ŪKINĖS VEIKLOS METU SUSIDARIUSIAS NEPAVOJINGAS ATLIEKAS)

 

Eil.Nr.

Ekonominės veiklos rūšys ir kodai

Atliekų pavadinimas

Atliekų kodas

Atliekų kiekis, t/mėn.

Atliekų naudojimo ir šalinimo veikla

Kodai

Veiklų pavadinimai

Trumpas veiklos apibūdinimas

1.

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (A01)

Augalinių audinių atliekos

02 01 03

<= 500

R10

 

 

R3

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Grūdinius ar kitus augalus auginantys ūkio subjektai kompostuoja ar anaerobiniu būdu apdoroja gamybos metu susidarančias augalinės kilmės (pavyzdžiui, grūdų) atliekas ir gautu kompostu ar anaerobiniu raugu tręšia savo laukus.

Ūkininkai kompostuoja augalinės kilmės atliekas ir kompostu tręšia savo laukus.

2.

Miškininkystė ir medienos ruoša (A02)

Miškininkystės atliekos

02 01 07

<= 900

 

 

R1

 

R3

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Medienos ruošimo įmonės medienos atliekas naudoja kurui savo katilinėse.

Įvairių medžių šakų, kitų miškininkystės atliekų kompostavimas.

3.

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (C16)

Medžio žievės ir medienos atliekos

 

 

03 03 01

 

 

<= 1000

 

 

R1

 

 

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

 

Medienos apdirbimo įmonės medienos atliekas naudoja kurui savo katilinėse.

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti
03 01 04

03 01 05

 

<= 1300

 

R1

4.

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba (C22)

Plastikų atliekos

07 02 13

<= 800

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)

Gamybos metu susidarančios plastiko atliekos (brokas) pakartotinai naudojamos produkcijai gaminti.

 

Plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 05

<= 800

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)

5.

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (C23)

Dolomito ir bazalto lydinys

01 04 99
10 01 99

<= 1800
<= 1800

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Akmens vatos gamybos metu susidarančios atliekos pakartotinai naudojamos produkcijai gaminti.

Žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 08

<= 100

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

Karjerų eksploatacijos metu susidarančios atliekos naudojamos karjerų rekultivacijai.

Dalelės ir dulkės (išskyrus
10 13 12 ir 10 13 13)

10 13 06

<= 10

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Cemento gamybos metu surinktos atliekos naudojamos  cementui gaminti.

6

 

Baldų gamyba (C31)

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti
03 01 04

03 01 05

<= 1300

R1

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

Gamybos metu susidarančios atliekos naudojamos kurui savo katilinėse.

7.

 

Pastatų statyba (F41)

Statybos ir griovimo atliekos

17 01 01

17 01 02

17 01 03

<= 100

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)

Susmulkintos statybos ir griovimo atliekos, kelių remonto atliekos naudojamos keliams tiesti.

Kelių skalda

17 05 08

<= 100

R5

Bituminiai mišiniai

17 03 02

<= 100

R5

8.

 

 

9.

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (G46)

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (G47)

Popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 01

<= 30

R12

 

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklos rūšių

Pakuotės atliekos supresuojamos ir perduodamos tolesniam tvarkymui.

 

 

Plastikinės pakuotės be PET
(polietileno plėvelė)

15 01 02

<= 2

R12

10.

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I55) (I56) **

Biologinės atliekos (maisto ir virtuvės atliekos)

 

Biologinės atliekos (sodų ir parkų žaliosios atliekos)

20 01 08

 

20 02 01

<= 0,4

R10

 

 

R3

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Ūkio subjektai (pavyzdžiui, viešbučiai, moteliai, restoranai, viešojo maitinimo įstaigos (pavyzdžiui, švietimo įstaigos)) kompostuoja ūkinės veiklos metu susidarančias biologines atliekas (maisto ir virtuvės, žaliąsias atliekas) ir naudoja kompostą..

*Pastaba: ekonominės veiklos rūšių pavadinimai ir kodai nurodyti pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877).

** Taikoma ir kitiems ūkio subjektams, kurie  naudoja tik savo ūkinės veiklos metu susidariusias atliekas iki  5 t/m.